مرغ ۳۴.۷ درصد گران شد

مركز آمار ايران، تغييرات قيمت مرغ، تخم مرغ و همچنين كود از محصولات مرغداري‌هاي صنعتي كشور را اعلام كرد كه طي آن، قيمت مرغ به جز پاييز سال ۹۳، در مابقي فصول افزايشي بوده است.

به گزارش اگری پرس، مركز آمار ايران نتايج تغييرات شاخص قيمت توليدكننده محصولات مرغدار‌ي‌هاي صنعتي كشور سال ۱۳۹۳ با سال پايه (۱۰۰= ۱۳۹۰) را اعلام كرد.

شاخص قيمت توليدكننده محصولات مرغداري‌هاي صنعتي كشور در سال ۱۳۹۳ به عدد ۲۲۷.۲۵ رسيد كه ۹.۱۸ درصد نسبت به سال قبل افزايش داشت.

افزايش شاخص مرغداري هاي صنعتي در فصول مختلف نسبت به فصول مشابه سال قبل روند نزولي داشته است. همچنين شاخص در فصل پاييز نسبت به فصل مشابه سال قبل با كاهش ۷.۶۶ درصدي روبرو شده است.

در سال ۱۳۹۳ در ميان استان هاي مختلف كشور بالاترين عدد شاخص كل متعلق به استان سمنان و برابر ۴۰۴.۵۷ و پايين ترين عدد شاخص مربوط به استان ايلام و برابر ۱۸۹.۳۵ بوده است. در سال مورد گزارش بيشترين نرخ تورم را استان چهارمحال و بختياري با ۵۰.۴۸ درصد و كمترين ميزان تورم مربوط به استان كرمانشاه با ۳.۴۵- درصد داشته است.

مرغ

در سال ۱۳۹۳ شاخص گروه مرغ به ۲۵۰.۴۲ واحد رسيده كه در مقايسه با سال قبل ۶.۴۸ درصد افزايش يافته است. اين در حالي است كه شاخص مذكور در سال قبل با رشدي معادل ۳۴.۷ درصد همراه بوده است. شاخص گروه مرغ در تمام فصول سال ۱۳۹۳ به جز فصل پايين با افزايش روبرو بوده است. (فصل پاييز با كاهش ۱۳.۹۳ درصدي). اين افزايش در فصل بهار با ۲۶.۸۷ درصد بيش از ساير فصول بوده است.
تخم مرغ

شاخص بهاي گروه تخم مرغ كه در سال ۱۳۹۲، ۳۷.۸۲ درصد افزايش يافته بود، در سال ۱۳۹۳ از افزايش كمتري برخوردار گرديد و به ۱۱.۶۵ درصد رسيد. شاخص گروه مرغ در تمام فصول سال ۱۳۹۳ نسبت به سال قبل با افزايش روبرو بوده است. اين افزايش در فصل بهار با ۲۴.۰۸ درصد بيشترين و در فصل پاييز با ۲.۹۵ درصد كمترين افزايش را در بين فصول داشته اند./اگنا