به گزارش اگری پرس؛ در مورد آخرین آمار تولید گندم در سال زراعی ۹۵-۹۶ خاطرنشان کرد: خرید تضمینی گندم از اسفند سال ۹۵ آغاز و توسط ۱۴۰۰ مرکز خرید از کشاورزان تحویل