۸ سد کمتر از ۱۰ درصد آب دارند

میزان ورودی مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی (ابتدای مهرماه) تاکنون معادل ۰.۸۰ میلیارد متر مکعب بوده که در قیاس با سال گذشته که عددی معادل ۰.۶۴ میلیارد مترمکعب بوده ۲۵ درصد رشد داشته است. همچنین میزان کل خروجی سدهای کشور نیز نسبت به سال قبل با ۲۵ درصد افزایش مواجه بوده است. حجم […]

میزان ورودی مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی (ابتدای مهرماه) تاکنون معادل ۰.۸۰ میلیارد متر مکعب بوده که در قیاس با سال گذشته که عددی معادل ۰.۶۴ میلیارد مترمکعب بوده ۲۵ درصد رشد داشته است.

همچنین میزان کل خروجی سدهای کشور نیز نسبت به سال قبل با ۲۵ درصد افزایش مواجه بوده است.

حجم آب موجود مخازن اکنون ۲۰.۶۲۰ میلیارد متر مکعب ثبت شده که این عدد نسبت به سال قبل که عددی معادل ۱۸.۲۶۰ میلیارد متر مکعب بوده ۱۳ درصد افزایش یافته است.

همچنین حجم پرشدگی سدهای کشور نیز تا ۲۲ مهرماه ۴۲ درصد است.

۸ سد کمتر از ۱۰ درصد آب دارند

وضعیت برخی از سدهای مهم کشور بیانگر این است که در هشت سد درصد پرشدگی کمتر از ۱۰ درصد است، به‌طوری‌که سد دوستی و سد طرق استان خراسان رضوی به ترتیب ۷ و ۸ درصد، سد اکباتان، آبشینه استان همدان ۹ درصد، سد رودبال داراب استان فارس صفر درصد، سد وشمگیر، گلستان، بوستان صفر درصد، چاه‌نیمه‌ها استان سیستان و بلوچستان ۳ درصد، سد تنگوئیه سیرجان استان کرمان ۹ درصد، سد ساوه استان مرکزی ۸ درصد پر هستند.

۸ سد کمتر از ۱۰ درصد آب دارند

همچنین ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور معادل ۶ میلیمتر است.

این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۴.۴ میلیمتر) ۳۵ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۱.۳ میلیمتر) ۳۶۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

۸ سد کمتر از ۱۰ درصد آب دارند