کشورهای همسایه خریدار شير خشک صنعتی ایرانی

طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در یک ماهه نخست سال ۹۶ قریب به هزار ۸۰۲ تن شير خشک صنعتی از کشور صادر شده است.

به گزارش اگری پرس به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در یک ماهه نخست سال ۹۶ قریب به هزار ۸۰۲ تن  شير خشک صنعتی از کشور صادر شده است.
ارزش دلاری این میزان صادرات  ۵,۹۴۰,۴۷۴  و ارزش ریالی آن  ۱۹۲,۶۲۹,۰۱۰,۳۶۲ بوده است.

 

ماه کشورطرف معامله وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
۱ پاكستان ۶۷,۵۰۰ ۸,۷۵۳,۸۶۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
۱ گرجستان ۱۷۸,۵۰۰ ۱۱,۴۹۷,۴۹۸,۹۵۰ ۳۵۴,۵۲۵
۱ گرجستان ۴۸,۰۰۰ ۳,۱۱۲,۳۲۰,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰
۱ افغانستان ۱۲۵,۰۰۰ ۱۶,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱ افغانستان ۴۸,۰۰۰ ۶,۲۲۶,۱۷۶,۰۰۰ ۱۹۲,۰۰۰
۱ افغانستان ۱۲۰ ۱۵,۵۶۵,۴۴۰ ۴۸۰
۱ تاجيكستان ۱۵,۰۰۰ ۱,۹۴۵,۶۸۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
۱ تركمنستان ۱۸,۰۰۰ ۲,۳۳۵,۵۳۶,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰
۱ تركمنستان ۵,۰۰۰ ۶۴۸,۵۶۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰
۱ عراق ۷۴۱,۵۲۵ ۹۶,۱۷۹,۹۳۸,۸۰۰ ۲,۹۶۶,۰۹۴
۱ عراق ۳۳۷,۰۰۰ ۲۶,۳۷۵,۷۷۹,۱۷۲ ۸۱۳,۳۷۵
۱ عراق ۱۴۰,۰۰۰ ۹,۰۸۰,۰۰۸,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
۱ عراق ۲۵,۰۰۰ ۳,۲۴۳,۸۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
۱ عراق ۵۴,۰۰۰ ۷,۰۰۲,۲۸۸,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰