کدام کشورها کیوی ایرانی می خورند؟

طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در سال ۹۵ قریب به ۵۲ هزار و ۱۰۲ تن کيوی تازه، از کشور صادر شده است.

به گزارش اگری پرس؛ طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در سال ۹۵ قریب به ۵۲ هزار و ۱۰۲ تن کيوی تازه، از کشور صادر شده است.
ارزش دلاری این میزان صادرات ۳۱۹۲۷۵۹۵ و ارزش ریالی آن  ۱۰۳۰۹۳۰۲۳۲۱۲۲ بوده است.

 

ماه کشورطرف معامله وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
۸ كويت ۱۷۷۲۳ ۱۹۶۸۹۴۱۵۲ ۶۲۰۱
۸ كويت ۲۳۸۳۶ ۳۰۳۲۵۶۰۱۹ ۹۵۳۶
۸ هند ۱۰ ۲۵۴۵۹۵ ۸
۸ هند ۲۴۳۰۰ ۲۷۲۴۷۴۶۸۵ ۸۵۰۵
۸ هند ۱۲۳۶۳۸۱ ۱۴۱۲۲۷۴۲۶۸۹ ۴۴۵۱۰۲
۹ پاكستان ۳۰۲۶ ۳۸۷۹۲۹۱۹ ۱۲۱۰
۹ پاكستان ۹۲۵۴۵ ۱۱۳۴۳۱۱۲۰۲ ۳۵۳۳۴
۹ گرجستان ۱۴۸۴۹۰ ۱۶۸۷۹۹۷۱۱۰ ۵۳۰۸۶
۹ آذربايجان ۳۲۹۹۸۲ ۳۷۵۱۸۷۹۱۹۶ ۱۱۷۴۳۰
۹ آذربايجان ۶۹۰۰ ۸۸۶۶۴۰۴۰ ۲۷۶۰
۹ ارمنستان ۱۷۴۵۲ ۱۹۶۳۷۸۳۰۸ ۶۱۰۸
۹ ارمنستان ۲۸۱۸۹۳ ۳۳۱۹۶۷۰۰۱۳ ۱۰۳۲۰۲
۹ ارمنستان ۱۷۱۱۲۰ ۲۴۴۸۸۸۱۳۹۷ ۷۶۱۷۸
۹ ازبكستان ۴۸۶۱۱۶ ۸۸۲۶۸۲۲۱۰۲ ۲۷۴۴۹۲
۹ ازبكستان ۲۰۱۳۹ ۳۲۴۵۱۵۸۲۰ ۱۰۰۷۰
۹ افغانستان ۳۹۰۳۷ ۴۳۸۲۷۷۷۸۸ ۱۳۶۶۳
۹ افغانستان ۲۱۵۹۷ ۲۷۷۵۲۰۱۰۹ ۸۶۳۹
۹ افغانستان ۹۵۰۰۴۹ ۱۱۹۶۵۶۹۷۹۵۸ ۳۷۲۶۹۴
۹ امارات متحده عربي ۲۷۵۴۲ ۳۵۳۷۷۹۳۱۴ ۱۱۰۱۶
۹ امارات متحده عربي ۲۹۲۰۰۸ ۳۴۱۳۴۷۲۴۷۷ ۱۰۶۳۸۴
۹ امارات متحده عربي ۱۹۱۶۷ ۲۴۶۵۰۱۷۱۷ ۷۶۶۷
۹ اوكراين ۲۷۶۸۳ ۳۱۸۳۶۹۳۰۷ ۱۰۱۰۳
۹ بحرين ۲۳۸۶۰ ۲۶۷۵۴۰۹۸۷ ۸۳۵۱
۹ تاجيكستان ۳۹۵۰۰ ۱۰۸۱۹۸۷۹۵۰ ۳۳۵۷۵
۹ ترکيه ۱۶۱۷۱۹ ۵۴۴۸۵۳۲۶۵۰ ۱۶۹۸۹۵
۹ ترکيه ۱۱۰۳۶۶ ۱۴۱۵۹۸۰۷۹۱ ۴۴۱۴۷
۹ تركمنستان ۴۰۴۲۰ ۴۵۵۸۶۸۹۹۶ ۱۴۱۴۶
۹ تركمنستان ۷۷۹۰ ۹۹۹۹۵۵۵۶ ۳۱۱۶
۹ تركمنستان ۲۳۸۸ ۳۰۵۹۵۳۳۵ ۹۵۵
۹ تركمنستان ۳۰۳۶ ۳۸۹۵۸۴۷۴ ۱۲۱۴
۹ تركمنستان ۱۱۴۱۰۰ ۱۹۸۴۱۰۷۸۸۸ ۶۱۶۹۰
۹ تركمنستان ۶۲۱۸۱۲ ۹۲۸۷۰۴۷۴۸۲ ۲۸۹۰۸۵
۹ عراق ۵۸۶۵۶۰ ۷۵۶۳۰۵۳۸۰۲ ۲۳۵۶۱۰
۹ عراق ۹۲۶۵۵ ۱۳۱۸۳۲۵۲۰۸ ۴۱۰۶۲
۹ عراق ۱۰۶۳۴۳ ۱۵۳۲۳۱۴۹۲۶ ۴۷۶۸۰
۹ عراق ۱۳۷۴۴۴۰ ۱۳۲۳۴۷۳۱۵۴۳ ۴۱۲۳۳۵
۹ عراق ۸۵۴۸۶۳ ۱۰۹۷۴۶۲۹۷۶۹ ۳۴۱۹۴۴
۹ عراق ۲۴۸۳۵۰ ۳۱۸۸۴۲۰۹۴۰ ۹۹۳۴۰
۹ عراق ۹۲۰۰۰ ۱۱۸۰۹۴۸۸۰۰ ۳۶۸۰۰
۹ عمان ۶۰۵۶۶ ۶۸۴۸۶۹۰۶۱ ۲۱۳۵۶
۹ عمان ۳۴۲۰ ۴۴۰۸۵۱۶۸ ۱۳۶۸
۹ فدراسيون روسيه ۶۳۸۲۴۴۰ ۷۳۱۶۵۹۴۲۱۳۶ ۲۲۹۷۸۵۹
۹ فدراسيون روسيه ۹۹۵۱۰ ۱۵۹۴۶۶۰۱۱۰ ۴۹۷۵۵
۹ قبرس ۳۸۲۶۷ ۴۹۲۱۳۹۰۵۶ ۱۵۳۰۸
۹ قرقيزستان ۱۷۵۰۴ ۲۲۴۶۶۹۰۹۱ ۷۰۰۱
۹ قرقيزستان ۳۰۴۲۵ ۴۸۱۹۰۸۷۴۴ ۱۵۰۰۹
۹ قرقيزستان ۲۴۳۸ ۲۷۴۸۸۷۷۸ ۸۵۳
۹ قزاقستان ۱۱۳۸۵ ۱۴۶۱۹۶۱۳۲ ۴۵۵۴
۹ كويت ۸۶۱۱ ۱۵۲۶۲۲۳۳۶ ۴۷۳۶
۹ كويت ۲۴۸۳۵ ۳۱۸۸۳۱۶۷۸ ۹۹۳۴
۹ كويت ۷۷۹ ۱۰۰۰۵۸۴۰ ۳۱۲
۹ هند ۱۹۶۹۰۵ ۲۲۱۲۷۲۲۷۲۹ ۶۸۹۱۷
۱۰ پاكستان ۱۶۴۳ ۲۱۲۶۹۷۱۸ ۶۵۷
۱۰ پاكستان ۳۴۹۴۸ ۳۹۵۶۸۰۸۹۲ ۱۲۲۳۲
۱۰ پاكستان ۵۶۰۹ ۹۹۷۹۳۵۸۰ ۳۰۸۵
۱۰ گرجستان ۲۵۶۱۵۷ ۶۷۴۰۴۵۲۷۹۸ ۲۰۸۴۵۹
۱۰ آذربايجان ۴۴۲۱۶۳ ۱۱۵۰۲۰۲۳۶۸۵ ۳۵۵۷۶۸
۱۰ ارمنستان ۱۸۸۷۲۵ ۲۱۳۵۸۴۴۳۴۰ ۶۶۱۲۲
۱۰ ارمنستان ۱۴۴۲۵۶ ۲۰۷۶۱۰۱۸۱۶ ۶۴۲۸۷
۱۰ ازبكستان ۴۲۴۶۷ ۱۱۶۸۴۲۳۷۹۳ ۳۶۰۹۷
۱۰ ازبكستان ۲۰۲۸۶۰ ۵۵۶۵۹۰۹۷۳۵ ۱۷۲۴۳۱
۱۰ ازبكستان ۸۴۵۲۹ ۱۳۶۴۸۸۰۱۲۷ ۴۲۲۳۲
۱۰ افغانستان ۱۲۵۴۵ ۱۴۲۲۲۹۳۸۶ ۴۳۹۴
۱۰ افغانستان ۳۰۰۳۵ ۳۸۸۷۶۹۹۹۶ ۱۲۰۱۴
۱۰ افغانستان ۶۴۹۵۸۲ ۷۶۹۳۱۳۵۸۸۶ ۲۳۷۹۷۳
۱۰ امارات متحده عربي ۳۱۱۴ ۴۰۱۵۰۱۷۲ ۱۲۴۵
۱۰ امارات متحده عربي ۲۳۶۸۰۰ ۲۶۸۱۰۷۰۲۸۰ ۸۲۸۸۰
۱۰ اوكراين ۵۸۴۰۰ ۱۶۰۶۵۳۱۵۳۵ ۴۹۶۴۰
۱۰ تاجيكستان ۲۰۰۰۰ ۵۴۹۴۴۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰
۱۰ تاجيكستان ۴۰۸۸۴ ۶۶۴۴۴۰۳۶۸ ۲۰۵۳۲
۱۰ ترکيه ۲۲۶۹۲ ۲۹۳۳۶۸۶۴۰ ۹۰۷۷
۱۰ ترکيه ۲۴۶۷۷۵ ۹۵۷۲۳۷۴۶۰۴ ۲۹۶۱۲۹
۱۰ تركمنستان ۳۸۱۸ ۶۷۸۷۲۰۰۰ ۲۱۰۰
۱۰ تركمنستان ۱۰۰۵۸۰ ۲۷۶۳۱۳۳۷۶۰ ۸۵۴۹۳
۱۰ تركمنستان ۹۵۳۸ ۱۲۱۲۶۴۶۴۰ ۳۷۵۲
۱۰ تركمنستان ۷۳۹۰۰ ۲۰۲۶۰۳۳۹۹۰ ۶۲۸۱۵
۱۰ تركمنستان ۲۵۴۸۶ ۳۲۹۴۷۰۰۸۰ ۱۰۱۹۴
۱۰ تركمنستان ۳۸۹۷۷۵ ۵۸۵۲۲۹۲۸۷۳ ۱۸۱۱۰۲
۱۰ عراق ۳۰۶۵۴۰ ۳۹۶۷۰۴۹۴۱۳ ۱۲۲۶۱۷
۱۰ عراق ۳۷۷۶۵ ۴۲۸۲۹۹۴۷۴ ۱۳۲۳۶
۱۰ عراق ۸۷۹۵۶ ۱۲۰۰۲۶۸۰۳۹ ۳۷۱۱۵
۱۰ عراق ۷۲۱۷۱۹ ۷۰۰۳۶۴۶۹۷۹ ۲۱۶۵۱۷
۱۰ عراق ۸۱۹۲۰۰ ۱۱۵۷۰۹۳۸۶۴۰ ۳۵۷۵۷۲
۱۰ عراق ۱۳۰۴۲۰ ۱۶۸۶۳۸۱۹۶۸ ۵۲۱۶۸
۱۰ عراق ۱۳۸۰۰ ۱۷۵۲۷۱۰۴۰ ۵۵۲۰
۱۰ عمان ۵۳۳۴۷ ۶۲۷۸۸۱۷۷۲ ۱۹۴۳۲
۱۰ فدراسيون روسيه ۵۷۳۲۸۵۶ ۱۴۷۵۶۶۸۹۹۴۷۴ ۴۵۶۸۱۳۴
۱۰ فدراسيون روسيه ۲۵۹۵۹۶ ۴۱۹۵۰۳۴۱۴۵ ۱۲۹۷۹۹
۱۰ قبرس ۱۶۸۷۳ ۲۱۸۵۲۴۵۰۰ ۶۷۵۰
۱۰ قرقيزستان ۱۹۰۰۰ ۵۲۲۷۵۹۳۵۰ ۱۶۱۵۰
۱۰ قرقيزستان ۹۰۳۲ ۱۰۲۳۱۸۴۰۹ ۳۱۶۱
۱۰ قزاقستان ۴۵۰۷۴ ۵۸۳۰۱۸۷۸۹ ۱۸۰۲۹
۱۰ كويت ۸۶۵۶ ۱۱۲۰۳۳۸۶۹ ۳۴۶۱
۱۰ لهستان ۱۶۸۱۰ ۳۵۱۴۶۹۵۳۲ ۱۰۹۰۶
۱۰ مالزي ۱۱۰۲۰ ۱۲۴۸۴۷۲۳۳ ۳۸۵۷
۱۰ هند ۹۶۵۳۴۳ ۱۱۹۰۱۴۲۵۶۳۵ ۳۶۷۹۶۶
۱۱ پاكستان ۶۴۰۵ ۱۰۱۷۲۵۳۱۵ ۳۱۴۳
۱۱ پاكستان ۴۶۷۵۱ ۵۲۹۸۵۶۸۵۶ ۱۶۳۶۴
۱۱ گرجستان ۱۰۹۳۰۰ ۳۰۰۷۱۶۸۲۵۰ ۹۲۹۰۵
۱۱ آذربايجان ۳۶۳۹۷۸ ۱۱۱۰۸۰۰۳۶۱۹ ۳۴۳۱۷۹
۱۱ ارمنستان ۱۰۶۲۰۹ ۱۷۳۶۲۳۰۱۸۶ ۵۳۶۳۶
۱۱ ارمنستان ۳۹۷۸۶ ۵۶۵۹۸۲۹۴۶ ۱۷۴۸۷
۱۱ ازبكستان ۲۱۹۵۲ ۶۰۴۱۶۶۲۳۷ ۱۸۶۵۹
۱۱ ازبكستان ۴۰۹۰۰ ۱۱۲۵۱۵۱۹۷۰ ۳۴۷۶۵
۱۱ افغانستان ۱۴۱۶۰ ۱۶۰۳۸۶۰۷۲ ۴۹۵۶
۱۱ افغانستان ۱۰۱۸۵ ۱۳۱۸۴۲۷۸۸ ۴۰۷۴
۱۱ افغانستان ۳۱۴۹۲۰ ۳۵۹۰۶۳۲۰۴۳ ۱۱۰۹۴۱
۱۱ امارات متحده عربي ۹۱۹۱۹ ۱۱۹۰۱۲۳۴۴۹ ۳۶۷۶۸
۱۱ امارات متحده عربي ۶۵۳۵۶۰ ۷۴۱۹۰۰۳۳۵۲ ۲۲۹۱۹۸
۱۱ بحرين ۲۲۳۴۴ ۵۷۸۴۷۰۷۵۰ ۱۷۸۷۵
۱۱ ترکيه ۲۰۱۰۲ ۲۶۰۳۵۹۵۳۹ ۸۰۴۱
۱۱ ترکيه ۱۹۹۷۳۸ ۴۰۴۹۲۶۹۲۵۷ ۱۲۵۰۷۳
۱۱ تركمنستان ۶۱۲۵۰ ۱۶۱۷۳۴۷۵۴۵ ۴۹۹۶۵
۱۱ تركمنستان ۱۸۶۶۶۵ ۲۶۳۵۵۹۸۳۵۰ ۸۱۴۳۴
۱۱ عراق ۱۰۷۵۰۰ ۱۳۹۱۹۷۰۵۹۲ ۴۳۰۰۰
۱۱ عراق ۴۹۸۱۷ ۷۷۴۶۱۶۳۰۱ ۲۳۹۳۲
۱۱ عراق ۲۸۵۵۸ ۲۹۲۲۸۵۰۷۶ ۹۰۳۱
۱۱ عراق ۵۷۲۴۹۳ ۴۹۶۹۵۹۴۵۹۱ ۱۵۳۵۲۶
۱۱ عراق ۹۱۳۶۳۴ ۱۵۸۱۷۶۰۴۹۲۱ ۴۸۸۶۹۹
۱۱ عراق ۲۰۳۷۰۰ ۳۲۷۲۶۸۲۴۱۰ ۱۰۱۱۰۰
۱۱ عمان ۴۰۰۰۰ ۴۵۳۱۱۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰
۱۱ فدراسيون روسيه ۷۴۸۳۵۹۱ ۲۳۰۸۰۷۳۳۴۳۴۳ ۷۱۳۰۷۹۷
۱۱ فدراسيون روسيه ۴۰۰۰۰ ۵۱۸۰۶۴۰۰۰ ۱۶۰۰۰
۱۱ قزاقستان ۲۳۳۷۳ ۳۰۲۵۸۱۷۹۲ ۹۳۴۹
۱۱ كويت ۵۰۴۰ ۷۰۲۲۵۸۵۶ ۲۱۶۸
۱۱ كويت ۵۳۵۲۴ ۶۹۲۹۴۹۵۵۲ ۲۱۴۰۶
۱۱ هند ۷۹۵۲۱۵ ۱۱۱۷۶۱۹۷۴۳۵ ۳۴۵۳۰۴
۱۲ گرجستان ۲۱۹۲۶ ۶۰۴۱۳۶۹۹۲ ۱۸۶۳۷
۱۲ آذربايجان ۱۰۶۷۲۵ ۲۹۴۰۷۳۷۸۰۰ ۹۰۷۱۵
۱۲ ارمنستان ۲۵۷۷۶ ۷۱۰۲۹۱۰۵۶ ۲۱۹۰۹
۱۲ ارمنستان ۳۲۷۶۴ ۴۸۱۰۱۸۵۱۲ ۱۴۸۳۸
۱۲ ازبكستان ۲۱۸۲۰ ۶۰۱۳۶۷۹۲۸ ۱۸۵۴۷
۱۲ ازبكستان ۲۰۵۰۰ ۳۶۵۴۹۰۴۰۰ ۱۱۲۷۵
۱۲ افغانستان ۹۷۰۰ ۱۲۵۷۷۴۰۸۰ ۳۸۸۰
۱۲ افغانستان ۴۹۶۸۲ ۵۹۵۴۱۷۰۸۸ ۱۸۳۶۸
۱۲ امارات متحده عربي ۱۹۹۱۸ ۲۵۸۲۸۹۴۱۶ ۷۹۶۷
۱۲ تركمنستان ۲۲۲۰ ۲۸۷۸۵۴۰۸ ۸۸۸
۱۲ تركمنستان ۱۸۵۰۰ ۴۷۹۷۵۶۸۰۰ ۱۴۸۰۰
۱۲ تركمنستان ۲۴۲۴۲ ۳۱۴۳۵۰۶۲۴ ۹۶۹۷
۱۲ تركيه ۸۹۹۴۱ ۲۴۷۸۳۵۱۹۸۴ ۷۶۴۵۰
۱۲ ساير كشورهاي خارجي ۱۳۵۵۰ ۱۵۳۷۱۶۶۷۲ ۴۷۴۲
۱۲ عراق ۳۱۹۷۰ ۴۱۴۶۰۸۰۰۰ ۱۲۷۸۸
۱۲ عراق ۹۵۴۶ ۱۲۳۷۹۴۸۳۲ ۳۸۱۸
۱۲ عراق ۴۹۶۵۶ ۲۶۳۵۰۹۶۶۴ ۸۱۲۹
۱۲ عراق ۱۴۴۵۹۰ ۹۳۷۵۵۳۵۵۲ ۲۸۹۱۸
۱۲ عراق ۷۰۸۰۰ ۱۲۶۲۲۷۹۰۴۰ ۳۸۹۴۰
۱۲ فدراسيون روسيه ۷۲۶۷۹۶ ۲۰۰۲۸۵۲۷۸۶۴ ۶۱۷۷۸۲
۱۲ قرقيزستان ۲۰۱۱۶ ۵۵۴۴۱۷۹۷۶ ۱۷۰۹۹
۱۲ قزاقستان ۲۳۱۰ ۲۹۹۵۶۴۱۶ ۹۲۴
۱۲ هند ۴۵۵۷۰ ۳۶۹۲۸۳۰۷۲ ۱۱۳۹۲
۱۲ پاكستان ۱۹۳۸ ۲۱۹۹۷۲۲۸ ۶۷۹
۱۲ گرجستان ۱۲۱۵۷۸ ۳۳۴۸۵۴۵۸۷۸ ۱۰۳۳۴۳
۱۲ آذربايجان ۵۹۱۸۱۴ ۱۵۸۷۳۳۹۱۳۰۴ ۴۸۹۸۱۱
۱۲ ارمنستان ۶۲۳۱۶ ۱۷۱۶۶۲۱۵۹۱ ۵۲۹۶۹
۱۲ ارمنستان ۱۱۲۱۶۹ ۱۵۴۱۳۳۶۲۵۳ ۴۷۵۶۹
۱۲ ازبكستان ۲۲۰۰۷ ۶۰۶۳۷۲۰۷۵ ۱۸۷۰۶
۱۲ ازبكستان ۴۰۶۰۰ ۱۱۱۸۴۳۸۱۶۰ ۳۴۵۱۰
۱۲ ازبكستان ۲۰۵۰۰ ۳۶۵۳۸۸۹۲۵ ۱۱۲۷۷
۱۲ افغانستان ۲۰۰۰۷ ۲۲۶۹۱۳۸۱۴ ۷۰۰۲
۱۲ افغانستان ۴۷۰۰ ۶۰۹۲۵۱۶۰ ۱۸۸۰
۱۲ افغانستان ۲۸۹۷۸۰ ۳۴۵۲۰۵۶۵۱۰ ۱۰۶۵۱۹
۱۲ افغانستان ۹۸۰۰ ۷۸۷۳۶۸۶۰ ۲۴۳۰
۱۲ امارات متحده عربي ۶۲۹۵۹ ۸۱۶۰۲۳۴۹۵ ۲۵۱۸۴
۱۲ امارات متحده عربي ۱۶۲۷۱۴ ۱۸۴۵۶۸۰۹۳۹ ۵۶۹۵۰
۱۲ ترکيه ۱۳۹۴۲۸ ۵۴۲۳۶۵۰۶۲۴ ۱۶۷۳۱۴
۱۲ ترکيه ۸۷۰۰۶۳ ۲۳۹۶۶۲۴۲۰۶۷ ۷۳۹۵۵۴
۱۲ تركمنستان ۹۸۸۰ ۱۲۸۱۰۸۰۳۲ ۳۹۵۲
۱۲ تركمنستان ۸۳۹۱۰ ۲۲۰۶۶۱۵۳۶۰ ۶۸۰۸۸
۱۲ تركمنستان ۴۹۷۸۱ ۷۳۴۸۲۴۴۸۳ ۲۲۶۷۷
۱۲ عراق ۱۱۲۲۷۱ ۱۰۹۰۶۲۹۸۹۲ ۳۳۶۵۶
۱۲ عراق ۴۴۰۲۱ ۶۵۶۰۴۳۲۹۴ ۲۰۲۴۷
۱۲ عراق ۹۳۶۵۱ ۱۴۵۵۴۹۶۴۰۲ ۴۴۹۲۱
۱۲ عراق ۴۴۱۲۴۵ ۲۸۵۹۶۴۶۸۵۶ ۸۸۲۴۸
۱۲ عراق ۶۰۵۵۴۵ ۱۰۷۹۱۹۸۷۵۵۰ ۳۳۳۰۳۱
۱۲ عراق ۲۷۵۱۰۰ ۴۹۰۲۹۸۵۰۰۲ ۱۵۱۳۰۲
۱۲ عمان ۱۸۰۰۰ ۲۰۴۰۶۹۶۰۰ ۶۳۰۰
۱۲ فدراسيون روسيه ۵۴۳۷۸۴۹ ۱۴۹۲۲۱۹۹۳۴۴۳ ۴۶۰۵۶۰۹
۱۲ قرقيزستان ۱۴۶۳۶ ۲۶۰۸۷۶۳۵۰ ۸۰۵۰
۱۲ قزاقستان ۲۲۸۶۰ ۲۹۶۳۲۲۵۷۸ ۹۱۴۴

 

انتهای پیام/