پیاز های جنوب کرمان اشک کشاورزان را در آورد

کشاورزان جنوب کرمان یرای چندمین بار پیاز های خود را دور ریختند، پیاز هایی که می توانست بر سر سفره های مردم قرار بگیرد.مسئولین پاسخ گوی وضع موجود باشند. #رعات_الگوی-کشت واحد مطالبات مردمی اگری پرس کشاورزان گرامی می توانند فیلم های خود را با اگری پرس به اشتراک بگذارند. اخبار مرتبط: مطالبات مردمی/بازی با دسترنج […]

کشاورزان جنوب کرمان یرای چندمین بار پیاز های خود را دور ریختند، پیاز هایی که می توانست بر سر سفره های مردم قرار بگیرد.مسئولین پاسخ گوی وضع موجود باشند.

#رعات_الگوی-کشت

واحد مطالبات مردمی اگری پرس

کشاورزان گرامی می توانند فیلم های خود را با اگری پرس به اشتراک بگذارند.