به گزارش اگری پرس؛ این تفاهم نامه در حاشیه اولین همایش نقش آفرینی زنان روستایی در توسعه پایدار به امضا رسید.

اسکندر زند، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در اولین همایش نقش آفرینی زنان روستایی در توسعه پایدار با بیان اینکه امروزه در دنیا به دو مقوله کشاورزی خانوادگی و صنعتی تقسیم می شود، اظهار داشت: کشاورزی خانوادگی ۷۰ درصد کشاورزی دنیا را تشکیل می دهد و نقش زنان در این زمینه بسیار پررنگ است.

وی اضافه کرد: به دلیل تاثیر مهمی که کشاورزی خانوادگی بر کشاورزی صنعتی دارد ما نمی توانیم از این نوع کشاورزی غافل شویم چراکه در نتیجه این امر به کشاورزی صنعتی آسیب خواهد رسید

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه در کشاورزی خانوادگی و عشایر زنان نقش کلیدی ایفا می کنند، گفت: در دنیا پرداختن به کشاورزان بیشتر از کشاورزی اهمیت دارد بنابراین ما باید به کشاورزانمان اهمیت دهیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نقش مهم کشاورزان زن در دنیا اظهار داشت: پرداختن به زنان روستایی و عشایری جزو اولویت ها در جهان است.

زند با بیان اینکه زنان نیمی از جامعه هستند که نیم دیگر آن را می سازند، گفت: کم توجهی به زنان در بخش کشاورزی ما را از رسیدن به اهدافمان دور می کند.

وی با بیان اینکه زنان روستایی و عشایری نقش مهمی در توسعه پایدار دارند، ا فزود در کشاورزی هزاره سوم ۱۷ هدف برای توسعه پایدار دیده شده ضمن اینکه افزایش درآمد، کاهش فقر کشاورزان، پایداری اکوسیستم از زیرمجموعه های توسعه پایدار هستد و زنان می توانند نقش مهمی را در این زمینه ایفا کنند.