لزوم نظارت دقیق و مستمر بر توزیع آرد

معاون حجتی با اشاره به مصوبه اخير دولت در مورد آزادپز شدن ۲۰ درصد از واحدهاي نانوايي گفت: با توجه به توزيع دو نرخي آرد براي واحدهاي توليدي نان يارانه‌اي و آزاد، احتمال سوء استفاده در اين زمينه است. به گزارش خبرگزاری مهر، علي قنبري با بیان اینکه با اجراي مصوبه ي اخير دولت درباره […]

معاون حجتی با اشاره به مصوبه اخير دولت در مورد آزادپز شدن ۲۰ درصد از واحدهاي نانوايي گفت: با توجه به توزيع دو نرخي آرد براي واحدهاي توليدي نان يارانه‌اي و آزاد، احتمال سوء استفاده در اين زمينه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علي قنبري با بیان اینکه با اجراي مصوبه ي اخير دولت درباره آزادپز شدن ۲۰ درصد از واحدهاي نانوايي، نظارت بر توزيع آرد يارانه اي به منظور جلوگيري از خروج و مصرف اين آردها در شبكه آزادپزي بايد دقيق‌تر و بصورت مستمر صورت گيرد، افزود: براساس مصوبه ي دولت هم اكنون طرح آزادپز شدن بيست درصد از واحدهاي نانوايي در سراسر كشور در حال اجرا است.

وی اضافه کرد: اگر چه اجراي اين مصوبه مزايايي از جمله : رقابتي شدن توليد و افزايش كيفيت نان را در پي خواهد داشت، اما با توجه به توزيع دو نرخي آرد براي واحدهاي توليدي نان يارانه اي و آزاد، احتمال سوء استفاده در اين زمينه وجود دارد.

مدير عامل شركت بازررگاني دولتي ايران با بيان اينكه براي ارتقاء كيفيت نان گريزي از آزادپز شدن  واحدهاي نانوايي در كشور نيست، راهكار جلوگيري از خروج آرد يارانه اي از شبكه ي توزيع را نظارت مستمر و بيشتر بر توزيع آرد در كشور دانست.

وي تاكيد كرد: مشخص شدن كيسه ي آردهاي يارانه اي و آزاد با رنگهاي متفاوت و دقت ناظرين، سبب خواهد شد تا آرد واحدهاي نانوايي يارانه‌اي و آزادپز در شرايط سالم توزيع شود.

معاون وزير جهاد كشاورزي در پايان باتاكيد بر اينكه نظارت بر نانواييها طبق مصوبه دولت بر عهده كارگروه آرد و نان استاني از جمله استانداري و سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها قرار دارد، از مردم نيز خواست كه هرگونه تخلف نانواها را گزارش كنند تا با برخورد با متخلفان، فضاي سالم و مطلوب بر حوزه ي تامين نان كشور حاكم شود.