سند ملی آب کشور در حال بازنگری است

رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب گفت: در حال حاضر مهم‌ترین اقدامی که مؤسسه روی آن تاکید دارد بازنگری سند ملی آب کشور و متناسب شدن آن با شرایط دشت‌های عمده زراعی کشور است.

به گزارش اگری پرس و به نقل ازخبرگزاری فارسکامبیز بازرگان رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب در مورد اینکه این مؤسسه چه اقداماتی را در راستای کاهش مصرف آب انجام داده، گفت: مؤسسه تحقیقات خاک و آب روی این موضوع که چگونه آب در مزرعه مصرف شود، تا کارایی بیشتر داشته باشد، کار می‌کند.

وی افزود: در حال حاضر مهمترین اقدامی که مؤسسه روی آن تأکید دارد، بازنگری سند ملی آب کشور و متناسب شدن آن با شرایط دشت‌های عمده زراعی کشور است.

رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب با بیان اینکه ما معتقدیم شرایط اقلیمی در حال تغییر است، تصریح کرد: این سند با مشارکت سازمان هواشناسی و مؤسسه پژوهشی برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی وزارتخانه بازنگری می‌شود.

بازرگان با تأکید بر اینکه یکی از دغدغه‌های اصلی ما در مؤسسه بازنگری سند ملی آب است، افزود: بر این اساس اطلاعات راجع به خاک و گیاه و اینکه یک گیاه در دوره‌های مختلف و اقلیم‌های مختلف چه نیازی دارد، را به دست می‌آوریم.

وی تصریح کرد: مؤسسه تحقیقات خاک و آب موضوعات دیگری را در کنار پیگیری سند ملی آب، بررسی می‌کند، به عنوان مثال تحقیقاتی روی طرح‌های کم آبیاری انجام می‌دهد.

بازرگان اظهار داشت: به عنوان مثال تحقیق و بررسی می‌کنیم که در چه مقطعی می‌توان آب گیاه را قطع کرد که حداقل صدمه در کنار تولید بیشترین محصول را داشته باشد.

انتهای پیام