دولت افغانستان قصد دارد کشت زعفران را در ۳۲ استان (از ۳۴ استان اين کشور) توسعه دهد.

وزارت کشاورزي افغانستان با انتشار بيانيه اي اعلام کرد ۲۱ تن بذر زعفران (پياز زعفران) درميان کشاورزان ۲۶ استان افغانستان توزيع شد تا آنها به کشت زعفران بپردازند.

agripress0028
به گزارش اگری پرس و به نقل از باشگاه خبرنگاران، وزارت کشاورزي افغانستان با انتشار بيانيه اي اعلام کرد ۲۱ تن بذر زعفران (پياز زعفران) درميان کشاورزان ۲۶ استان افغانستان توزيع شد تا آنها به کشت زعفران بپردازند.
وزارت کشاورزي افغانستان همچنين افزود ميزان توليد سالانه زعفران در اين کشور به چهار تن رسيده است.
درحال حاضر زعفران افغانستان از طريق شرکت هاي خصوصي به کشورهاي فرانسه، اسپانيا، ايتاليا، آمريکا، امارات عربي متحده، عربستان سعودي و چين صادر مي شود.