تغییر اراضی کشاورزی و تبدیل آن به ویلا

تغییر اراضی کشاورزی و تبدیل آن به ویلا یکی از معضلات کشاورزان است که متأسفانه این پدیده روز به روز در حال افزایش است.

agripress0068