انتشار مواد تغییر ژن یافته حتی با داشتن مجوز حمل مجاز نیست

بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند ب ماده ۷ قانون ایمنی زیستی با صدور مجوز برای «صادرات، واردات و حمل‌ونقل، موجودات زنده تغییر شکل‌یافته ژنتیکی بدون هدف رهاسازی»، این محصولات باید به‌نحوی بسته‌بندی شود که امکان انتشار غیرمجاز آن‌ وجود نداشته باشد.

13930612000521_PhotoAبه گزارش اگری پرس ، خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی کشور، اعلام کرد: آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۷) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ شد.

شورای ملی ایمنی زیستی در جلسه ۱۳۹۴/۱/۲۹ به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند (ب) ماده (۷) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به‌شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۷) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف‌ـ حمل‌ونقل داخلی: هرنوع جابه‌جایی موجودات زنده تغییر شکل‌یافته ژنتیکی در داخل مرزهای رسمی جمهوری اسلامی ایران.

ب‌ـ حمل‌ونقل فرامرزی: هرنوع جابه‌جایی موجودات زنده تغییر شکل‌یافته ژنتیکی از داخل مرزهای رسمی جمهوری اسلامی ایران به خارج یا بالعکس.

پ‌ـ حمل‌ونقل عبوری (ترانزیت): هرنوع جابه‌جایی موجودات زنده تغییر شکل‌یافته ژنتیکی از یک کشور به سایر کشورها از طریق مرزهای رسمی جمهوری اسلامی ایران.

ت‌ـ رخداد (Event): هر لینه (لاین) موجودات زنده تغییر  شکل‌یافته ژنتیکی که دارای ساختار تراژن و محل ادخال منحصر به فرد خود با استفاده از فناوری زیستی جدید است.

ث‌ـ برچسب: هرگونه سند یا برگه اطلاعاتی نشان‌دهنده محتوای یک محموله دربردارنده موجودات زنده تغییر شکل‌یافته ژنتیکی که به همراه کالا بوده و یا بر روی آن نصب می‌شود.

ج‌ـ حد آستانه (Acceptance threshold): بالاترین درصد موجودات زنده تغییر شکل‌یافته ژنتیکی در یک محموله است که الزامی به برچسب‌گذاری ندارد.

چ‌ـ حد تحمل (Tolerance): درصد موجودات زنده تغییر شکل‌یافته ژنتیکی در یک محوله است که بالاتر از آن اجازه ورود به تولید یا مصرف در کشور را ندارد.

ماده ۲- در صورت صدور مجوز توسط دستگاه اجرایی ذی‌صلاح برای صادرات، واردات و حمل‌ونقل داخلی، فرامرزی یا عبوری (ترانزیت) موجودات زنده تغییر شکل‌یافته ژنتیکی بدون هدف رهاسازی، این محصولات باید به‌نحوی بسته‌بندی شوند که در حین حمل‌ونقل متعارف امکان انتشار آن‌ها وجود نداشته باشد، بسته‌بندی ضمن رعایت سایر قوانین و مقررات موضوعه شرایط زیر را باید داشته باشد:

‌الف‌ـ منافذ بسته‌بندی حداکثر نصف اندازه کوچک‌ترین ابعاد قابل تکثیر و انتشار نمونه موجود زنده تغییریافته ژنتیکی درسته باشد.

تبصره‌ـ چنانچه موجود زنده دارای گرده یا زیگوت یا مشابه آن باشد باید اندازه منافذ بسته کوچکتر از نصف اندازه آن گرده یا زیگوت باشد.

ب‌ـ جنس بسته متعارف و از استحکام لازم برخوردار باشد.

پ‌ـ متقاضی باید ویژگی‌های بسته‌بندی خود را اعلام کند.

ماده ۳- محموله یا بسته‌های حاوی موجودات زنده تغییر شکل‌یافته ژنتیکی دارای مجوز بدون هدف رهاسازی در حین حمل‌ونقل داخلی، فرامرزی یا عبوری (ترانزیت) باید دارای برچسب و شناسنامه باشد.

ماده ۴- در صورتی که درصد موجودات زنده تغییر شکل‌یافته ژنتیکی موجود در محموله بالاتر از حد آستانه باشد، در برچسب محموله باید موارد زیر درج شود:

الف‌ـ عبارت «این محموله حاوی موجودات زنده تغییر شکل‌یافته ژنتیکی است»

ب‌ـ شماره مجوز جمهوری اسلامی ایران.

پ‌ت شناسنامه محموله متضمن اطلاعات زیر:

۱- شماره رخداد یا شماره شناسایی اختصاصی.

۲- مورد مصرف (خوراک انسان، دام یا هرگونه استفاده مستقیم یا غیرمستقیم).

۳- اعلام عدم رهاسازی.

۴- آدرس اینترنتی اتاق ملی تهاتر ایمنی زیستی (nBCH) برای کسب اطلاعات بیش‌تر.

تبصره ۱‌ـ حد آستانه دو درصد است.

تبصره ۲‌ـ حد تحمل برای وجود موجودات تغییر شکل‌یافته ژنتیکی بدون مجوز صف است.

تبصره ۳‌ـ بسته‌بندی، برچسب‌گذاری و حمل‌ونقل داخلی و فرامرزی و عبوری (ترانزیت) موجودات زنده تغییر شکل‌یافته ژنتیکی برای مقاصد پژوهش، با رعایت بند (ج) ماده (۷) و ماده (۱۰) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۸ـ از شمول این آیین‌نامه مستنثنی است.

ماده ۵‌ـ شرایط حمل‌ونقل داخلی و فرامرزی موجودات زنده تغییر شکل‌یافته ژنتیکی دارای مجوز به‌شرح زیر است:

الف‌ـ درج تاریخ آغاز و پایان حمل‌ونقل در اسناد همراه توسط متصدی حمل‌ونقل.

ب‌ـ اعلام مبدأ، مقصد و مسیر حمل‌ونقل توسط متصدی حمل‌ونقل.

پ‌ـ درج عبارت «این محموله حاوی حمل‌ونقل موجودات تغییر شکل‌یافته ژنتیکی است» در اسناد همراه، در حمل‌ونقل موجودات زنده تغییر شکل‌یافته ژنتیکی.

ت‌ـ رعایت موارد مندرج در مواد (۲) و (۳) این آیین‌نامه توسط متصدی حمل‌ونقل.

ماده ۶‌ـ در صورت صدور مجوز توسط دستگاه اجرایی ذی‌صلاح برای صادرات، واردات و حمل‌ونقل داخلی، فرامرزی یا عبوری مشمول قوانین و مقررات برچسب‌گذاری و شرایط حمل‌ونقل و بسته‌بندی سایر محصولات و موجودات خواهند بود.

تبصره‌ـ دستورالعمل‌های اجرایی این ماده توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌صلاح تدوین و به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

این مصوبه در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۵ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.