به گزارش اگری پرس به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در ۱۱ ماه منتهی به بهمن ماه امسال بیش از ۱۳۳ هزار و ۹۷۹ تن رب گوجه فرنگی از کشور صادر شده است.

ارزش دلاری این میزان صادرات ۱۸۵۹۰۱۲۸۲ و ارزش ریالی آن  ۵۸۲۲۰۱۷۵۴۱۸۰۵  بوده است.

ماه کشورطرف معامله وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
۱ پاكستان ۴۵۶۲۴ ۱۹۳۵۱۱۸۷۳۸ ۶۳۹۳۴
۱ گرجستان ۱۹۵۳۶ ۹۱۵۵۱۶۰۰۰ ۳۰۲۴۰
۱ آلمان ۴۴۷۴ ۲۳۹۴۴۷۳۸۰ ۷۹۱۳
۱ افغانستان ۲۹۳۳۱۴۴ ۱۴۰۱۵۹۴۴۳۳۱۲ ۴۶۳۱۴۶۱
۱ بحرين ۴۸۰ ۱۷۴۲۹۷۶۰ ۵۷۶
۱ عراق ۵۹۸۴۵۵۷ ۲۵۳۲۲۷۱۹۷۰۳۲ ۸۳۶۸۲۷۵
۱ فدراسيون روسيه ۱۴۲۳۷۴ ۵۱۷۲۶۶۷۶۵۰ ۱۷۰۸۳۸
۱ قزاقستان ۲۳۶۳۵۰ ۱۰۷۲۸۳۳۴۹۹۰ ۳۵۴۵۳۰
۱ كانادا ۴۸۶۶ ۲۳۵۴۷۲۸۹۵ ۷۷۸۵
۱ كويت ۶۴۱۴۷ ۲۵۷۶۳۴۱۹۵۰ ۸۵۰۹۸
۱ مالزي ۵۷۶ ۲۰۸۷۹۴۰۰ ۶۹۰
۲ پاكستان ۵۷۰۸۰ ۲۰۶۴۱۸۸۸۸۰ ۶۸۰۸۰
۲ گرجستان ۲۴۰۷۰ ۷۴۲۹۸۱۷۸۰ ۲۴۵۲۱
۲ آذربايجان ۲۰۳۹۶ ۵۵۵۹۱۱۴۶۰ ۱۸۳۵۶
۲ آلمان ۹۶۰ ۵۰۹۸۶۳۲۰ ۱۶۸۰
۲ استراليا ۳۱۶۳۳ ۱۵۸۱۲۰۵۶۵۴ ۵۲۱۶۰
۲ افغانستان ۳۹۲۰۵۹۸ ۱۷۲۶۴۸۵۵۸۴۳۳ ۵۶۹۵۳۸۵
۲ امارات متحده عربي ۲۲۱۴۷۸ ۷۳۶۹۷۷۱۳۶۹ ۲۴۳۱۲۱
۲ انگلستان ۳۶۳۰ ۱۶۸۴۲۳۵۴۶ ۵۵۵۸
۲ بحرين ۱۸۷۴ ۹۳۷۷۱۰۸۴ ۳۰۹۲
۲ تاجيكستان ۴۵۰۴۶ ۱۶۴۰۵۵۳۲۰۱ ۵۴۰۸۷
۲ ترکيه ۸۲۷ ۴۳۸۳۸۳۱۲ ۱۴۴۷
۲ تركمنستان ۲۶۱۶۰ ۱۴۹۹۶۰۹۴۹۶ ۴۹۴۴۸
۲ سوئد ۳۲۴۰ ۱۳۰۵۱۵۸۴۰ ۴۳۲۰
۲ عراق ۸۹۳۲۸۳۴ ۳۴۳۸۷۴۷۲۵۸۰۵ ۱۱۳۳۹۹۴۷
۲ غنا ۲۱ ۷۲۸۳۷۶ ۲۴
۲ فدراسيون روسيه ۱۴۳۱۴۲ ۵۸۵۹۲۷۱۳۰۸ ۱۹۳۲۰۸
۲ قزاقستان ۲۰۴۰ ۷۱۱۴۷۱۴۲ ۲۳۴۶
۲ كانادا ۳۲۶۶۹ ۱۶۰۵۳۹۴۰۵۷ ۵۲۹۵۱
۲ كويت ۳۴۴۹۳ ۱۶۰۷۱۵۸۹۳۲ ۵۳۰۳۹
۲ مالزي ۱۹۹۲ ۷۴۷۱۱۹۶۶ ۲۴۶۵
۲ نيوزيلند ۱۳۲۰ ۸۰۰۱۵۷۶۰ ۲۶۴۰
۳ پاكستان ۲۴۵۵۶ ۱۰۸۲۷۰۴۵۶۰ ۳۵۵۱۵
۳ گرجستان ۲۸۸۰ ۱۰۵۵۱۱۶۸۰ ۳۴۵۶
۳ آذربايجان ۲۱۱۱۴ ۶۶۶۸۵۰۷۶۴ ۲۱۸۷۴
۳ آلمان ۱۹۰۸ ۷۰۵۱۴۱۱۸ ۲۳۱۳
۳ استراليا ۳۸۴۰ ۲۵۶۵۶۵۷۶۰ ۸۴۴۸
۳ افغانستان ۳۷۵۲۹۵۰ ۱۵۸۶۳۴۴۱۴۲۱۸ ۵۲۰۸۶۲۲
۳ امارات متحده عربي ۲۹۱۶۲۵ ۹۹۵۴۳۱۳۲۱۲ ۳۲۷۷۲۶
۳ انگلستان ۳۹۶۰ ۱۸۱۷۳۵۸۶۶ ۵۹۷۰
۳ ايالات متحده آمريكا ۴۷۳۴ ۲۱۸۶۶۰۵۲۶ ۷۱۸۱
۳ بحرين ۱۰۴۴۰ ۵۷۹۷۲۰۲۴۰ ۱۹۰۰۸
۳ سومالي ۲۳۴۸ ۸۵۸۶۲۵۹۲ ۲۸۱۷
۳ عراق ۱۱۶۰۲۷۱۹ ۴۷۸۴۵۶۳۴۸۵۷۱ ۱۵۷۱۵۷۲۳
۳ فدراسيون روسيه ۲۱۲۰۳۰ ۱۰۰۷۳۹۶۰۲۱۸ ۳۳۲۶۰۶
۳ كويت ۴۷۱۳۲ ۲۱۰۰۳۶۴۹۲۶ ۶۹۱۳۵
۳ مالزي ۲۲۰۸ ۸۰۷۱۱۰۴۰ ۲۶۴۸
۳ هلند ۴۶۶ ۲۳۳۵۱۴۹۳ ۷۶۹
۴ پاكستان ۴۳۴۰۹ ۱۶۲۲۵۰۳۷۷۰ ۵۲۵۶۸
۴ آلمان ۴۰۵۱ ۱۶۸۷۵۹۸۱۰ ۵۴۹۹
۴ استراليا ۲۴۴۷۴ ۱۲۴۴۲۲۶۳۱۰ ۴۰۷۰۹
۴ افغانستان ۲۱۸۳۸۱۴ ۱۰۲۶۱۳۶۶۸۱۲۰ ۳۳۵۰۲۶۷
۴ انگلستان ۱۰۰۸ ۴۶۵۲۰۵۶۸ ۱۵۱۲
۴ ايالات متحده آمريكا ۵۵ ۷۶۴۷۵۰ ۲۵
۴ بحرين ۵۸۲ ۲۱۴۹۱۴۲۰ ۶۹۸
۴ تاجيكستان ۹۶۰۰ ۴۲۵۹۳۷۰۰۰ ۱۳۸۰۰
۴ ساحل عاج ۴۰۰۰ ۱۴۶۹۰۱۶۰۰ ۴۸۰۰
۴ عراق ۴۴۳۷۸۳۵ ۱۹۱۸۸۷۷۶۶۷۲۰ ۶۲۵۶۳۱۳
۴ عمان ۱۷۷۶۰ ۷۶۰۷۳۰۳۴۰ ۲۴۸۴۶
۴ فدراسيون روسيه ۳۲۴۵۳۴ ۱۵۳۳۱۵۴۰۰۹۲ ۴۹۹۵۷۸
۴ قزاقستان ۶۹۳۰ ۳۳۶۹۸۳۰۴۰ ۱۰۹۴۴
۴ كانادا ۲۱۰۷۴ ۹۸۴۲۱۰۵۴۰ ۳۲۲۳۲
۴ كويت ۳۲۶۸۲ ۱۳۲۷۷۸۸۰۱۰ ۴۳۳۴۹
۴ مالزي ۵۰۴۰ ۲۳۲۷۷۲۴۰۰ ۷۵۶۰
۴ هلند ۲۲۰۵۰ ۸۱۴۲۳۵۱۰۰ ۲۶۶۷۰
۵ پاكستان ۷۷۸۸۰ ۳۶۹۵۵۵۲۷۲۰ ۱۱۹۲۷۰
۵ استراليا ۵۵۶۰ ۲۱۹۸۳۳۲۹۵ ۷۱۰۷
۵ افغانستان ۳۲۳۵۱۹۳ ۱۴۸۲۱۰۳۲۸۳۳۶ ۴۷۸۴۲۰۶
۵ امارات متحده عربي ۲۱۹۷۲ ۱۱۴۸۰۳۱۶۳۳ ۳۷۰۱۱
۵ انگلستان ۱۸۹۲۰ ۷۹۲۷۴۱۷۹۷ ۲۵۶۱۳
۵ ايالات متحده آمريكا ۲۲۱۷ ۱۰۲۷۷۵۷۵۰ ۳۳۲۵
۵ بلژيك ۱۹۲۰۰ ۱۲۲۴۴۵۰۸۱۶ ۳۹۵۵۲
۵ تاجيكستان ۵۰۳۴۸ ۱۸۵۵۴۰۹۵۵۸ ۵۹۸۹۷
۵ تركمنستان ۵۷۱۲ ۲۹۱۷۴۱۴۵۰ ۹۴۲۵
۵ ساحل عاج ۹۱۵۲۱ ۳۹۳۰۲۹۱۲۸۸ ۱۲۶۹۷۲
۵ سوئيس ۱۰۲۰ ۳۴۸۹۹۷۵۸ ۱۱۲۷
۵ عراق ۶۶۴۹۵۲۹ ۲۶۶۱۶۳۲۰۷۱۹۸ ۸۵۹۳۶۸۵
۵ عمان ۲۸۸ ۱۰۷۱۱۴۶۸ ۳۴۶
۵ فدراسيون روسيه ۳۵۷۰۴۲ ۱۲۶۵۳۴۷۵۷۹۲ ۴۰۸۵۰۶
۵ قزاقستان ۲۶۱۲۵ ۱۱۱۲۷۶۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰
۵ قطر ۴۳۲۰ ۲۲۰۶۶۸۶۲۴ ۷۱۲۸
۵ كانادا ۱۱۶۰۴ ۶۰۴۰۳۳۵۶۰ ۱۹۵۰۰
۵ كويت ۲۲۶۹۴۰ ۹۰۸۴۶۷۹۶۶۳ ۲۹۵۶۷۶
۵ مالزي ۲۵۵۷ ۴۷۴۸۶۴۷۶۲ ۱۵۳۳۹
۵ مالي ۸۸۷ ۱۰۹۵۶۰۳۶۲ ۳۵۳۹
۶ پاكستان ۲۸۴۹۲ ۱۳۷۹۱۲۹۴۶۶ ۴۴۱۲۴
۶ آلمان ۶۹۰۴ ۳۷۰۴۷۵۸۰۲ ۱۱۸۹۸
۶ اتريش ۶۰۰۱ ۲۹۲۸۶۲۳۵۸ ۹۳۴۲
۶ استراليا ۲۷۸۴۰ ۱۵۷۲۸۲۹۳۴۴ ۵۰۴۴۸
۶ افغانستان ۲۴۴۹۷۹۹ ۱۱۶۳۶۴۶۵۰۷۶۵ ۳۷۲۶۳۳۳
۶ امارات متحده عربي ۲۷۹۵۷ ۱۳۵۸۷۲۱۱۲۲ ۴۳۵۹۸
۶ انگلستان ۳۳۲۴ ۱۵۵۴۲۷۸۵۸ ۴۹۸۶
۶ تاجيكستان ۵۶۰۶۶ ۱۴۵۸۳۰۵۳۹۹ ۴۶۵۵۵
۶ ساحل عاج ۸۴ ۳۱۲۸۷۰۰ ۱۰۰
۶ سوئد ۱۱۱۱ ۵۱۹۹۷۸۰۵ ۱۶۶۷
۶ سودان ۲۰۹۴۰۵ ۶۸۰۰۹۴۶۱۰۷ ۲۱۶۹۴۳
۶ عراق ۶۹۰۱۲۲۲ ۳۰۲۶۴۷۰۳۵۴۲۶ ۹۶۹۲۹۴۸
۶ فدراسيون روسيه ۹۹۶۸۴ ۳۹۹۲۰۱۵۷۲۹ ۱۲۸۰۶۶
۶ قزاقستان ۴۰۵۵۰ ۱۲۱۶۵۲۳۰۲۵ ۳۸۹۲۵
۶ كانادا ۷۴۹۴ ۲۴۵۴۹۲۳۱۵ ۷۸۵۵
۶ كويت ۳۵۲۱۸ ۱۵۱۹۳۹۹۰۹۵ ۴۸۷۹۵
۶ مالزي ۲۳ ۱۲۵۰۱۲۰ ۴۰
۶ نيوزيلند ۱۲۰۰ ۴۴۸۳۴۴۰۰ ۱۴۴۰
۷ پاكستان ۱۰۳۸۶۶ ۴۸۸۱۴۸۲۰۵۲ ۱۵۴۸۹۲
۷ گرجستان ۲۸۵۱ ۱۳۴۰۷۹۶۷۳ ۴۲۷۷
۷ آلمان ۴۵۰ ۱۷۷۱۲۵۵۴ ۵۶۲
۷ اتريش ۵۲۰۰ ۴۵۱۳۷۹۵۰۰ ۱۴۳۰۰
۷ ارمنستان ۳۹۲۰۸ ۱۱۶۷۴۸۸۲۳۵ ۳۸۴۳۹
۷ استراليا ۲۵۹۲ ۱۲۱۵۶۵۳۰۴ ۳۸۶۴
۷ افغانستان ۳۱۷۷۱۰۷ ۱۶۴۶۳۴۹۹۹۶۲۷ ۵۲۲۹۹۵۱
۷ امارات متحده عربي ۶۱۰۸۰ ۳۰۷۴۹۲۱۰۱۰ ۹۷۵۵۴
۷ انگلستان ۳۵۵۲ ۲۴۹۴۳۶۳۰۸ ۷۹۰۸
۷ تاجيكستان ۹۳۹۲۶ ۴۹۵۸۵۲۵۸۵۰ ۱۵۷۱۰۷
۷ تركمنستان ۶۸۸۰ ۳۲۵۷۵۰۸۰۰ ۱۰۳۲۰
۷ ساحل عاج ۱۶۷۲۴ ۶۳۲۲۳۶۰۵۲ ۲۰۰۶۸
۷ سوئد ۳۶۰۰ ۱۹۶۰۱۸۶۵۰ ۶۲۱۰
۷ عراق ۹۵۸۴۴۱۶ ۴۳۷۸۲۰۲۳۲۶۳۷ ۱۳۹۱۲۰۹۹
۷ فدراسيون روسيه ۵۹۶۹۰۰ ۲۰۲۸۳۴۹۲۳۶۵ ۶۴۴۳۳۷
۷ قرقيزستان ۱۰۲۷ ۴۸۶۴۱۶۶۵ ۱۵۴۱
۷ قزاقستان ۸۹۵۲۵ ۳۲۷۷۱۲۹۵۴۵ ۱۰۴۳۱۴
۷ كانادا ۱۲۲۱۰ ۷۶۲۶۸۴۴۷۱ ۲۴۱۷۸
۷ كويت ۱۱۷۳۰۷ ۴۹۴۴۱۰۸۳۵۷ ۱۶۰۳۰۴
۷ هلند ۱۲۴ ۶۲۵۷۴۴۶ ۱۹۸
۸ (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي ۶۶۰ ۱۵۸۷۶۰۰۰ ۵۰۰
۸ پاكستان ۱۴۱۰۰ ۶۷۳۹۰۲۴۵۰ ۲۱۱۵۰
۸ آذربايجان ۷۲۰ ۳۴۴۱۲۰۴۰ ۱۰۸۰
۸ اتريش ۱۲۸۰ ۱۰۵۴۶۶۵۳۰ ۳۳۱۰
۸ استراليا ۱۷۱۴۴ ۹۰۵۰۹۵۵۵۹ ۲۸۴۴۵
۸ افغانستان ۵۵۳۸۲۷۰ ۲۷۰۱۶۸۰۹۲۰۷۸ ۸۴۹۸۲۱۲
۸ امارات متحده عربي ۲۵۳۰۰۳ ۸۴۵۸۲۶۸۵۰۲ ۲۶۷۱۰۸
۸ انگلستان ۵۳۷۶ ۲۵۶۷۹۱۱۶۸ ۸۰۶۴
۸ اوگاندا ۱۴۷ ۵۵۷۶۰۲۵ ۱۷۵
۸ بحرين ۲۴۰۰ ۱۲۵۷۳۷۹۲۰ ۳۹۶۰
۸ تاجيكستان ۶۱۸۶۹ ۲۸۶۳۸۶۱۳۸۸ ۹۰۱۵۸
۸ روماني ۳۶۸۶۴ ۱۰۳۶۷۵۸۲۹۴ ۳۲۵۳۸
۸ ساحل عاج ۳۶۸۰ ۱۳۹۸۳۷۰۵۶ ۴۴۱۶
۸ سوئد ۹۶ ۱۶۸۶۰۳۱۲ ۵۳۱
۸ سودان ۲۴۶۲۸۸ ۸۱۰۱۶۴۹۸۰۸ ۲۵۵۱۵۴
۸ عراق ۵۴۱۴۴۸۳ ۲۴۵۷۷۶۹۲۶۴۷۰ ۷۷۳۹۶۸۷
۸ عمان ۱۵۷۵ ۶۵۵۴۸۶۲۰ ۲۰۷۰
۸ فدراسيون روسيه ۲۶۳۲۶۷ ۹۸۰۰۳۴۳۲۴۰ ۳۰۸۷۶۸
۸ قرقيزستان ۳۱۸۲۷ ۱۴۰۳۴۸۲۰۳۲ ۴۴۱۴۱
۸ قزاقستان ۶۵۵۳۹ ۳۰۷۶۷۰۶۰۸۸ ۹۷۱۵۷
۸ كانادا ۱۴۵۲۴ ۸۰۵۶۹۵۰۱۰ ۲۵۳۵۰
۸ كويت ۸۳۱۰ ۵۶۸۴۶۷۷۸۳ ۱۷۸۴۱
۸ لبنان ۳۷۶۰۰ ۱۱۵۰۴۹۴۳۱۷ ۳۶۱۸۲
۸ مالزي ۴۸۶ ۲۵۴۶۵۱۰۴ ۸۰۲
۸ نروژ ۱۸۹۶۰ ۸۷۶۳۵۵۲۰۰ ۲۷۶۰۰
۸ نيوزيلند ۲۳۱۰ ۹۰۷۲۳۰۹۰ ۲۸۶۵
۹ پاكستان ۱۰۳۰۲ ۴۹۶۸۲۹۴۰۳ ۱۵۴۵۳
۹ آذربايجان ۹۰۰ ۴۳۵۰۵۱۰۰ ۱۳۵۰
۹ آلمان ۸۷۷۶ ۴۱۸۱۱۸۸۷۴ ۱۳۰۴۰
۹ اتريش ۹۱۲۰ ۴۳۹۸۲۵۶۸۰ ۱۳۶۸۰
۹ استراليا ۶۰۳۳ ۲۱۵۴۲۶۸۸۳ ۶۷۰۰
۹ افغانستان ۴۷۲۲۱۸۷ ۲۱۴۴۴۷۱۶۱۳۶۶ ۶۶۷۵۴۷۲
۹ امارات متحده عربي ۵۳۱۰۶۰ ۱۸۲۳۶۳۷۶۵۸۸ ۵۶۵۹۹۷
۹ انگلستان ۱۶۷۹۰ ۱۰۰۹۶۱۹۷۷۵ ۳۱۴۵۵
۹ بحرين ۵۵۰۸ ۲۹۱۶۴۳۰۰۸ ۹۰۸۸
۹ بلغارستان ۲۱۳۸۰ ۷۰۹۵۸۷۵۱۳ ۲۲۱۴۹
۹ تاجيكستان ۱۳۷۹۰ ۸۱۷۹۰۵۹۶۰ ۲۵۵۰۰
۹ ساحل عاج ۵۳۲۵۶ ۲۰۵۶۳۳۷۱۵۷ ۶۳۹۰۷
۹ سوئد ۴۲۰ ۲۰۲۵۵۱۳۰ ۶۳۰
۹ عراق ۹۴۴۵۲۲۶ ۴۳۱۷۰۵۰۲۰۲۳۰ ۱۳۴۳۷۷۳۷
۹ فدراسيون روسيه ۱۵۱۳۹۵ ۷۳۲۸۶۱۶۰۹۳ ۲۲۸۰۹۳
۹ قرقيزستان ۹۰۰۰ ۴۴۲۵۶۶۰۰۰ ۱۳۸۰۰
۹ قزاقستان ۲۳۵۹۱۲ ۱۰۸۵۷۸۱۳۸۴۰ ۳۳۸۳۷۶
۹ كويت ۷۰۵۱۲ ۳۱۶۸۵۲۵۵۷۹ ۹۸۶۸۹
۹ لبنان ۱۹۵۳۰ ۵۹۳۶۳۶۰۶۴ ۱۸۴۶۴
۹ موريس ۱۱ ۴۱۷۹۶۳ ۱۳
۹ يمن ۳۰۰۰ ۱۱۵۳۳۳۲۰۰ ۳۶۰۰
۱۰ پاكستان ۳۲۶۴۰ ۱۴۰۷۱۳۶۵۴۴ ۴۳۵۲۸
۱۰ ژاپن ۴۰۰۰ ۱۹۴۲۱۴۰۰۰ ۶۰۰۰
۱۰ گرجستان ۳۸۴۱۰ ۵۴۰۲۰۵۶۸۰ ۱۶۷۵۹
۱۰ استراليا ۲۳۴۳۰ ۱۱۰۲۵۴۳۰۳۸ ۳۴۱۰۳
۱۰ افغانستان ۴۱۵۲۳۹۴ ۱۹۱۰۶۳۸۹۵۶۰۵ ۵۹۰۷۴۸۵
۱۰ امارات متحده عربي ۷۸۴۴۹۳ ۲۵۹۱۴۹۱۵۲۶۷ ۸۰۱۱۱۰
۱۰ انگلستان ۳۵۶۰ ۱۶۱۳۵۲۴۶۷ ۴۹۸۷
۱۰ ايالات متحده آمريكا ۱۴۳۴۴ ۶۸۴۳۶۴۵۲۰ ۲۱۱۴۰
۱۰ بحرين ۳۶۰۰ ۱۹۱۹۸۰۸۰۰ ۵۹۴۰
۱۰ ساحل عاج ۳۵۲۹۸ ۱۵۳۶۱۷۴۱۷۲ ۴۷۴۸۹
۱۰ سودان ۲۶۴۹۸۴ ۸۸۷۲۵۸۳۳۶۰ ۲۷۴۵۲۳
۱۰ عراق ۶۷۵۲۵۳۱ ۲۹۴۳۰۹۷۵۵۳۲۹ ۹۰۹۹۴۳۰
۱۰ عمان ۲۶۲۶۹۲ ۹۲۸۷۱۶۱۱۴۳ ۲۸۷۰۹۶
۱۰ فدراسيون روسيه ۱۱۰۳۲۸ ۵۷۸۲۱۰۶۷۳۰ ۱۷۸۸۷۲
۱۰ قزاقستان ۱۵۲۸۳۳ ۷۰۱۷۶۴۳۷۰۵ ۲۱۷۰۲۱
۱۰ كانادا ۱۲۶۰ ۶۱۷۰۴۸۴۴ ۱۹۰۶
۱۰ كويت ۴۰۸۶۰ ۱۴۱۱۵۰۹۲۴۰ ۴۳۶۳۲
۱۰ مالزي ۲۹۰ ۱۲۱۹۵۱۹۶ ۳۷۷
۱۰ نروژ ۶۱۲ ۳۴۶۴۴۷۰۸ ۱۰۷۱
۱۰ نيوزيلند ۱۹۲۱۲ ۱۵۹۵۴۰۸۲۸۴ ۴۹۳۰۳
۱۱ پاكستان ۶۰۲۸۸ ۲۲۵۰۶۴۰۵۲۸ ۶۹۵۴۴
۱۱ گينه ۱۵۲۸۰ ۵۹۳۴۴۴۶۴۰ ۱۸۳۳۶
۱۱ آلمان ۳۷۸ ۱۸۷۷۱۱۲۰ ۵۸۰
۱۱ ارمنستان ۱۷۷۶۰ ۸۲۸۴۳۴۸۳۸ ۲۵۵۹۹
۱۱ استراليا ۲۸۹ ۱۲۳۹۶۱۱۷ ۳۸۳
۱۱ اسلواكي ۴۱۷۴۹ ۲۰۲۷۶۷۰۱۱۷ ۶۲۶۲۳
۱۱ افغانستان ۱۹۹۰۹۳۵ ۹۸۹۰۷۰۱۲۷۴۹ ۳۰۵۵۹۲۷
۱۱ امارات متحده عربي ۱۷۲۲۵۰۷ ۵۵۴۹۶۴۲۸۴۶۹ ۱۷۱۴۴۷۵
۱۱ انگلستان ۶۳۲۴ ۲۹۸۳۰۳۴۹۰ ۹۲۱۶
۱۱ اوكراين ۹۶۰۰ ۳۰۵۸۲۰۹۰۰ ۹۴۵۰
۱۱ تاجيكستان ۱۵۶۴۸ ۸۶۸۳۳۱۵۵۳ ۲۶۸۲۷
۱۱ سوئيس ۴۸۰ ۲۵۶۴۴۱۶۸ ۷۹۲
۱۱ سومالي ۲۰۰۰۰ ۹۷۰۹۵۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰
۱۱ عراق ۷۲۵۹۷۰۹ ۳۲۳۱۲۸۹۵۱۷۲۷ ۹۹۵۳۱۹۲
۱۱ فدراسيون روسيه ۱۸۷۴۷۳۵ ۵۱۲۵۴۰۹۳۵۰۱ ۱۵۸۳۱۵۴
۱۱ قرقيزستان ۲۳۴۰۰ ۵۳۹۹۹۲۳۳۲ ۱۶۶۸۶
۱۱ قزاقستان ۴۸۰۲۳ ۱۴۹۷۲۸۹۱۳۶ ۴۶۲۶۵
۱۱ كانادا ۱۷۴۳۷ ۹۹۴۵۰۲۲۹۰ ۳۰۷۳۰
۱۱ كويت ۸۵۴۱۵ ۳۸۶۳۶۸۲۹۵۷ ۱۱۹۳۷۹
۱۱ نيوزيلند ۸۵۰ ۳۶۵۰۴۳۳۶ ۱۱۲۸
۱۱ هلند ۴۰۰ ۲۱۳۷۶۷۴۶ ۶۶۱

انتهای پیام/