رئيس نظام صنفي كشاورزي كشور در نشست مشترک با تعاون روستايي و جهاد كشاورزي استان تهران نظام هاي صنفي را صداي بخش كشاورزي دانست و تأكيد كرد: آن ها موظف به انعكاس مسايل بخش كشاورزي هستند.

به گزارش اگری پرس به نقل از ايانا، مدير تعاون روستايي استان تهران در ابتداي اين نشست گفت: نظام صنفي بايد زبان گويا و سخنگوي بخش كشاورزي باشد. حلقه اتصال دولت به بخش كشاورزي، تشكل ها و بويژه نظام صنفي هستند.

زربخش افزود: سياست سازمان تعاون روستايي بر حمايت و پشتيباني از اين نظام است و اعلام آمادگي مي شود از امكانات موجود براي آموزش نظام ها استفاده شود.

وی همچنين از برنامه ريزي به منظور برگزاري همايش تشكل ها، تعاوني ها و نظام هاي صنفي استان براي بحث و تبادل نظر و ايجاد فضاي همكاري بيشتر بين آن ها در آينده خبر داد.

هاشمي مدير هماهنگي ترويج كشاورزي استان تهران نیز با توجه به انتقادات وارده مبني بر همكاري ضعيف مجموعه جهاد كشاورزي استان و شهرستان هاي تابعه با نظام صنفي كشاورزي بر انعكاس و اطلاع رساني بيشتر آنها به مجموعه جهاد كشاورزي استان تأكيد كرد.

مديركل دفتر امور تشكل هاي كشاورزي نیز با طرح موضوع شكل گيري نهادهاي اجتماعي در جوامع امروزي و بيان تجارب ديگر كشورها گفت: نهادهاي اجتماعي از جمله نظام صنفي كشاورزي داراي جايگاه مهم و حساسي در پيگيري منافع حرفه اي، صنفي و اجتماعي هستند.

مسلمي افزود: چالش مهم پيش روي اين نهادها پذيرش آنها توسط ذينفعان هم دولتي ها و هم غيردولتي هاست كه بايد براي آن خود نهادها برنامه ريزي و اقدام نمايند.

وي یادآور شد: دبيران اجرايي نظام هاي صنفي كشاورزي مجري مقررات و مصوبات نظام صنفي هستند و پاسخگوي همه ذينفعان خود بايد باشند، بنابراين داشتن مهارت و تسلط در بكارگيري قوانين و مقررات همراه با داشتن مهارت هاي اجتماعي در برقراري تعامل و نحوه مديريت امور نظام توسط آنها ضروري است.

مديركل دفتر امور تشكل هاي كشاورزي تأكيد كرد: اعضاي هيأت مديره نظام هاي صنفي و دبيران اجرايي نظام هاي صنفي داراي مسئوليت اجتماعي هستند.

رئيس نظام صنفي كشاورزي كشور نيز در اين جلسه گفت: چالش رو به روي ما باور و نگاه مجموعه دولتي به بخش غيردولتي و خصوصي است و ما به عنوان بخش غيردولتي بايد با عملكرد خودمان نشان دهيم كه ظرفيت هايي براي انجام امور داريم.

ملك زاده با اشاره به نگراني هايي كه در مجموعه دولتي براي باز كردن فضا براي اقدام و عمل تشكل ها وجود دارد یادآور شد: ضمن اطلاع رساني مناسب اقدامات و فعاليت ها و ظرفيت ها بايد اين اعتماد ايجاد شود تا امكان همكاري و تعامل بيشتر فراهم شود.

وي تعدد تشكل ها را نافي عدم نياز به صنف ندانست و اظهار داشت: كشاورزان و بهره برداران بخش كشاورزي براي هويت دار شدن، دفاع از حق و حقوق صنفي و حرفه اي نياز به صنف دارند.

رئيس نظام صنفي كشاورزي كشور، بهره گيري از فرصت هايي از جمله تجارب ديگر صنوف، وجود نگاه مثبت دولت به بخش غيردولتي و ظرفيت هاي ايجاد شده از نظام صنفي در سرتاسر كشور را يادآور شد.

وي نظام هاي صنفي را صداي بخش كشاورزي دانست و تأكيد كرد: آن ها موظف به انعكاس مسايل بخش كشاورزي هستند.

گفتنی است نشست مشترك رؤساي هيأت مديره و دبيران اجرايي نظام هاي صنفي كشاورزي استان تهران با حضور رئيس نظام صنفي كشاورزي كشور، مديركل دفتر امور تشكل هاي كشاورزي و رؤساي ادارات دفتر، مدير تعاون روستايي استان، مدير هماهنگي ترويج و نماينده جهاد كشاورزي استان، روز بيست و چهارم آبان ماه جاري در محل سازمان تعاون روستايي استان تهران برگزار شد.