به گزارش اگری پرس؛
براساس یافته‌های مرکز آمار ایران، نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۵، ۷٫۲ درصد بوده است.

نتایج مذکور حاکی است، رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ۵٫۷، گروه صنعت ۱۰٫۵ و فعالیت‌های گروه خدمات ۵٫۴ درصد رشد داشته است.

نام بخش نرخ رشد نه ماهه اول سال ۱۳۹۵ (درصد سال پایه ۱۳۷۶)
گروه کشاورزی
گروه صنعت
گروه خدمات
۵٫۵
۱۰٫۵
۵٫۴
محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) ۷٫۲
محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت بازار) ۵٫۰

لازم به ذکر است اطلاعات تکمیلی در زمینه حسابهای ملی فصلی نه ماهه نخست سال ۱۳۹۵ به تفصیل بر روی درگاه ملی آمار اطلاعات آماری، حساب‌های ملی، جدولها و سری زمانی، زیر گروه حساب‌های ملی فصلی قابل مشاهده می‌باشد.