به گزارش اگری پرس به نقل از ایلنا، براساس اعلام بانک مرکزی نرخ تخم مرغ ۱۰.۲ درصد، میوه های تازه ۵.۲ درصد، گوشت قرمز ۰.۳ درصد، گوشت مرغ ۴.۲ درصد و چای ۱.۱ درصد در هفته مذکور افزایش یافت اما در همین حال نرخ سبزی های تازه ۱.۱ درصد کاهش داشته است.

همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ لبنیات ، برنج، حبوب، قندو شکر و روغن نباتی در هفته منتهی به ۱۳ اسفند ماه ۹۵ بدون تغییر ماند.

** لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات بهای کره پاستوریزه معادل ۰.۴ درصد افز ایش داشت و قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود . بهای تخم مرغ معادل ۱۰.۲ درصد افزایش یافت و شانه ای ١١٥٠٠٠ الی ٣٠٠٠٠ ریال فروش می رفت.

**برنج و حبوب

در این هفته در گروه های برنج و حبوب قیمت تمام اقلام این گروه ها ثابت بود.

**میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری انگور و کدو سبز عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آن ها از نظر کیفی در مقایسه با سا یر میوه فروشی ها متفاوت بودند ، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد. میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبز ی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه بهای انگور معادل ۶.۴ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۴.۱ درصد تا ۱۱.۵ درصد افزایش داشت.

در گروه سبز ی های تازه بهای خیار معادل۱.۱ درصد ، گوجه فرنگی ۸.۴ درصد، پیاز ۲.۱ درصد، و لوبیا سبز ۴.۷ درصدکاهش ولی قیمت سا یر اقلام ا ین گروه بین ۰.۲ درصد تا ۲۳.۵ درصد افزایش یافت.

**گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل ۰.۳ درصد گوشت تازه گاو و گوساله ۰.۴ درصد و گوشت مرغ ۴.۲ درصد افزایش داشت.

**قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته قیمت چای خارجی معادل ۱.۱ درصد افزا یش یافت. بهای قند، شکر و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.

تغییرات یکساله

همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ لبنیات در یک سال منتهی به ۱۳ اسفندماه ۹۵ معادل ۷.۷ درصد، تخم مرغ ۲۱.۱ درصد، برنج ۳۱.۵ درصد، حبوب ۱۹.۹ درصد، میوه ها ی تازه ۳۲.۹ درصد، سبز های تازه ۲۴.۷ درصد، گوشت قرمز ۷.۹ درصد، گوشت مرغ ۲۴.۴ درصد، قند و شکر ۲۳.۹ درصد، چای ۱۴.۴ درصد و روغن نباتی ۸.۴ درصد افزایش داشته است.