علی محمد شاعری در گفت وگو با اگری پرس، درباره  نرخ خرید تضمینی گفت:  دولت میزان خرید تضمینی را اینقدر کم اعلام کرده است که خجالت می کشد به صورت رسمی این نرخ را اعلام کند.

وی در واکنش به اظهارات مجری طرح گندم مبنی بر تصویب نرخ ۱۳۰۰ تومانی سخاوتمندی دولت است گفت: مسئول پاسخ گویی به وی نیستم اما تنها دلیل دولت برای اعلام نکردن رسمی نرخ خرید تضمینی افزایش ناچیز قیمت از سوی دولت است.ا گر این نرخ را دوماه قبل اعلام می کرد سطح زیر کشت گندم به شدت کاهش می یافت، قیمتی که اعلام کرده است دور از انتظار کشاورزان بود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر اینکه تصویب نرخ ۱۳۸۰ تومانی به ضرر تولید داخلی وامنیت غذایی ملی است گفت: وزارت جهاد کشاورزی که مسئول حمایت از بخش کشاورزی است. پیشنهاد دیگری داشت که مورد توجه قرار نگرفت.

شاعری با بیان اینکه سیاست تعیین نرخ گندم با این نرخ پایین به ضرر کشاورزان است گفت: دولت هر ساله  موظف به افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات متناسب با تورم است، از این رو افزایش نرخ ۲ درصدی خرید برای محصولات استراتژیک رشد قابل قبولی نیست.

وی با اشاره به اینکه پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم برابر با نرخ تورم بوده است، گفت: شورای اقتصاد این پیشنهاد را قبول نکرد. افزایش نرخ ناچیز خرید تضمینی در سال های زراعی آینده نمی تواند استمرار خودکفایی  گندم را به همراه داشته باشد.

شاعری با اشاره به تاثیر افزایش ۲ درصدی نرخ خرید تضمینی در تولید سال آینده بیان کرد: با توجه به اینکه بخش عمده ای از کشاورزان کشت خود را انجام داده اند، لذا اعلام این نرخ نمی تواند در افزایش و کاهش تولید اثر گذار باشد.

وی با بیان اینکه تنها دلیل برای عدم اعلام نرخ خرید تضمینی افزایش ناچیزقیمت از سوی دولت است گفت:  افزایش ۲ درصدی نمی تواند سیاست  اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل  را محقق کند.