به گزارش اگری پرس، شمس الله شریعت نژاد، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار داشت: در راستای کاهش مصرف آب باید از محصولات کم آب، برای صادرات استفاده شود.

 وی افزود: اگر بخواهیم محصولات را بدون در نظر گرفتن میزان مصرف آب، تنها با هدف صادرات پرورش دهیم، ضرری که به منابع آبی کشور وارد می شود، سود حاصل از صادرات را کور خواهد کرد.
شریعت نژاد ادامه داد: در واقع محصولاتی را باید به سمت صادرات سوق دهیم که از لحاظ تولید و منابع آبی به صرفه و چرخه اقتصاد کشور را با سود دهی بچرخاند.
عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه بهتر است یک بازار پایدار برای صادرات در بخش کشاورزی تعیین کنیم، گفت:  از این رو می توانیم در ابتدا و شروع کار، تمامی محصولات کم آب بری که مورد تقاضای کشورهای مورد نظر هستند را شناسایی و با برنامه کارشناسانه، اقتصاد کشور را تقویت کنیم.