به گزارش اگری پرس،

محمد تاج الدینی روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: پسماندهای کشاورزی به عنوان یکی از پسماندهایی است که می تواند به محیط زیست آسیب وارد کند ولی برای بی خطر کردن این پسماندها باید مدیریت صحیح و اصولی داشته باشیم.
وی اظهار داشت: با استفاده از تکنولوژی های نوین در زمینه پسماندهای کشاورزی ما می توانیم به جای سوزاندن که باعث آلودگی محیط زیست شاهد افزایش مواد آلی خاک ، کاهش آلودگی زیست محیطی و برگشت مواد معدنی به خاک و کاهش هزینه تولید باشیم.
وی با بیان اینکه در این فصل باغ داران اقدام به هرس درختان می کنند، گفت: یکی از الزامات برای باغ داران آشنایی با شیوه های نوین هرس است.
معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی البرز افزود: می توان برای جلوگیری از سوزاندن شاخه های هرس شده درختان و به منظور حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا و به کارگیری این شاخه ها جهت تولید کمپوست به عنوان یک منبع غذایی برای درخت و افزایش مواد آلی خاک و بهبود و ارتقاء وضعیت استفاده کرد.