به گزارش اگری پرس به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان طبق آمار گمرک در ۷ ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از ۱۵۰ تن چای سبز تخمیر نشده  از کشور صادر شده است.

ارزش دلاری این میزان صادرات ۲۸۵,۸۳۶ و ارزش ریالی آن ۸,۷۵۸,۱۳۳,۷۶۹ بوده است.

بر اساس این گزارش صادرات این محصول به کشورهای ترکمنستان ، قطر ، انگلیس ، عمان ، مجارستان ، روسیه ، امارات ، کانادا و فرانسه بوده است.

 

ماه کشورطرف معامله وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
۱ تركمنستان ۱۴,۲۴۰ ۷۷۵,۲۹۱,۱۰۴ ۲۵,۶۳۲
۱ قطر ۴۰ ۲,۱۸۰,۵۲۰ ۷۲
۲ انگلستان ۴۰ ۴۵,۲۴۳,۰۳۲ ۱,۴۹۲
۲ تركمنستان ۲۲,۰۵۰ ۱,۲۰۴,۵۵۱,۸۱۰ ۳۹,۶۹۰
۲ عمان ۱۴ ۱۶,۸۴۴,۲۲۲ ۵۵۵
۲ مجارستان ۵۰۰ ۵۰,۰۷۵,۸۵۰ ۱,۶۵۰
۳ آلمان ۴۴,۰۰۰ ۲,۴۰۵,۳۰۴,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰
۳ عراق ۱۵,۰۰۰ ۸۱۹,۹۹۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰
۴ فدراسيون روسيه ۴,۰۲۰ ۲۲۲,۷۹۶,۴۴۰ ۷,۲۳۶
۵ امارات متحده عربي ۳۲۰ ۳۰۳,۹۹۲,۶۴۰ ۹,۷۹۲
۵ تركمنستان ۲۲,۱۱۰ ۱,۲۳۱,۹۰۷,۲۹۲ ۳۹,۷۹۸
۵ كانادا ۷ ۶۲۰,۹۰۰ ۲۰
۶ تركمنستان ۲۷,۸۲۸ ۱,۵۶۵,۹۵۴,۰۷۰ ۵۰,۰۹۰
۶ فرانسه ۵۵۰ ۳۹,۵۷۸,۰۵۵ ۱,۲۶۵
۷ امارات متحده عربي ۲۳ ۳۹,۸۲۹,۶۲۶ ۱,۲۶۴
۷ انگلستان ۲۹ ۳۱,۷۱۲,۶۸۸ ۱,۰۰۸
۷ قطر ۴۰ ۲,۲۶۱,۵۲۰ ۷۲