به گزارش اگری پرس؛

طبق آمار منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران در ۹ ماه منتهی به آذر ماه امسال بیش از ۴۳۸ تن خوراک آماده آبزيان از کشور صادر شده است.
ارزش دلاری این میزان صادرات ۳۵۴۵۱۰ و ارزش ریالی آن  ۱۰۹۰۲۹۴۲۲۴۶  بوده است.

ماه کشورطرف معامله وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
۱ آذربايجان ۲۵۰۰۰ ۳۷۸۵۶۲۵۰۰ ۱۲۵۰۰
۱ افغانستان ۱۱۹۰ ۱۸۰۱۳۶۲۵ ۵۹۵
۱ عراق ۲۲۰۰۰ ۶۶۶۰۵۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰
۱ عراق ۸۹۲۴۰ ۱۳۵۰۸۷۰۵۰۰ ۴۴۶۲۰
۲ آذربايجان ۲۳۳۳۸ ۷۰۷۰۴۸۰۴۸ ۲۳۳۳۸
۲ تاجيكستان ۲۳۰۹۶ ۷۰۰۰۱۶۶۶۴ ۲۳۰۹۶
۲ عراق ۳۲۰۰۰ ۹۷۱۱۶۸۰۰۰ ۳۲۰۰۰
۲ عراق ۵۰۲۵ ۱۵۲۵۰۳۷۲۵ ۵۰۲۵
۴ آذربايجان ۲۵۰۰۰ ۸۸۱۸۱۳۰۵ ۲۸۵۷
۴ افغانستان ۶۰۰۰ ۵۵۵۵۷۰۰۰ ۱۸۰۰
۴ تاجيكستان ۲۲۰ ۷۶۴۷۵۰۰ ۲۵۰
۴ تاجيكستان ۲۲۷۹۵ ۷۰۳۵۶۷۶۷۵ ۲۲۷۹۵
۵ عراق ۱۰۳۶۴ ۳۲۱۳۳۶۴۲۱ ۱۰۳۶۴
۶ افغانستان ۲۰۰۰ ۶۲۲۷۰۰۰۰ ۲۰۰۰
۶ عراق ۱۰۴۴۰۰ ۳۲۴۷۹۶۸۵۰۰ ۱۰۴۴۰۰
۷ آذربايجان ۲۱۱ ۶۶۸۴۴۱۳ ۲۱۳
۷ تاجيكستان ۴۶۶۵۷ ۱۴۶۵۴۹۶۳۷۰ ۴۶۶۵۷