به گزارش اگری پرس به نقل از خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان طبق آمار گمرک در ۷ ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از ۷۰۰  تن آلبالوترش از کشور صادر شده است.

ارزش دلاری این میزان صادرات ۱,۲۸۲,۹۴۵ و ارزش ریالی آن ۳۹,۵۱۶,۹۰۹,۸۰۵ بوده است.

بر اساس این گزارش صادرات این محصول به کشورهای ، آلمان ، انگلستان ، آذربایجان ،بحرین ، روسیه ، ترکمنستان و امارت بوده است.

 

ماه کشورطرف معامله وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
۲ عراق ۲۷ ۹۷۰,۴۶۴ ۳۲
۳ آلمان ۷۰ ۴,۲۶۸,۰۴۰ ۱۴۰
۳ امارات متحده عربي ۶,۳۰۰ ۱۵۳,۶۴۹,۴۴۰ ۵,۰۴۰
۳ امارات متحده عربي ۲۰ ۹۱۴,۵۸۰ ۳۰
۳ انگلستان ۲۷۵ ۱۶,۷۹۱,۵۰۰ ۵۵۰
۳ تركمنستان ۳۴,۶۵۶ ۸۴۵,۲۷۵,۹۹۲ ۲۷,۷۲۱
۴ آذربايجان ۲۶,۹۲۸ ۶۵۹,۱۶۴,۴۹۶ ۲۱,۵۴۳
۴ آذربايجان ۲۳۷,۴۵۶ ۵,۹۳۷,۳۶۹,۸۷۶ ۱۹۲,۹۱۵
۴ آذربايجان ۲۳,۸۰۰ ۶۲۴,۳۹۸,۹۵۰ ۲۰,۲۳۰
۴ آلمان ۴۲۰ ۱۸,۴۰۲,۰۰۰ ۶۰۰
۴ انگلستان ۹۴۲ ۵۷,۷۶۷,۴۹۶ ۱,۸۸۴
۴ بحرين ۱۱۹ ۳,۰۹۸,۵۷۹ ۱۰۱
۴ تركمنستان ۹,۹۴۸ ۲۴۵,۰۹۴,۲۹۴ ۸,۰۰۱
۴ عراق ۱۵,۶۴۷ ۱۶۹,۰۴۷,۶۰۵ ۵,۴۷۷
۴ عراق ۲۵۴,۰۳۹ ۶,۶۲۳,۵۴۵,۹۵۷ ۲۱۶,۱۵۶
۴ فدراسيون روسيه ۱۴,۱۲۵ ۳۴۸,۱۵۵,۰۰۰ ۱۱,۳۰۰
۴ قزاقستان ۳,۰۳۵ ۷۹,۴۸۷,۶۲۵ ۲,۵۸۰
۵ آذربايجان ۳۳,۰۵۰ ۸۱۷,۰۲۴,۱۶۰ ۲۶,۴۴۰
۵ آلمان ۳۷۰ ۸,۹۰۲,۰۸۰ ۲۸۸
۵ انگلستان ۶۱۵ ۳۸,۰۴۷,۰۲۰ ۱,۲۳۰
۵ تركمنستان ۵,۸۶۸ ۱۴۵,۱۶۰,۶۶۴ ۴,۶۹۴
۵ فدراسيون روسيه ۳۲,۳۰۰ ۷۹۹,۶۴۵,۹۲۰ ۲۵,۸۴۰