به گزارش اگری پرس، حسين نگارش در گفت‌وگو با ايسنا منطقه سيستان و بلوچستان، افزود: افزايش خاك هاي شور كاشت محصولات را محدود و راندمان توليد را پايين مي آورد.

عضو هيات علمي دانشگاه در ادامه بيان كرد: همچنين بادهاي شديد منطقه سيستان باعث انتقال نمك به زمين هاي مجاور، فرسايش خاك هاي كشاورزي، افزايش تبخير، ريختن گل ها و ميوه ها، شكستن ساقه ها و سقوط درختان،‌ كاهش ارتفاع گياهان و جلوگيري از پرواز حشرات گرده افشان و غيره مي شوند.

به گفته نگارش، خسارات ناشي از حركت شنهاي روان بر روي اراضي كشاورزي بيشتر از ساير بخشهاي بوده است.

وي گفت: هجوم بي رويه ماسه هاي روان بر روي اراضي كشاورزي سبب شده تا مردم ناچار به ترك زمين هاي خود شوند.

نگارش يكي از راه هاي مبارزه با حركت شن هاي روان را مالچ پاشي عنوان كرد و اظهار داشت: متاسفانه زارعين اجازه مالچ پاشي بر روي تپه هاي ماسه اي در زمين هاي كشاورزي خود را نمي دهند زيرا اميدوارند كه خود باد نيز عامل حركت هاي تپه هاي ماسه اي از زمين هاي كشاورزي آنها، به خارج از زمين شود.

وي ادامه داد: سالانه حجم عظيمي از ماسه هاي بادي، مناطق مسكوني و روستاها را مورد هجوم خود قرار مي دهد.

وي خاطر نشان كرد: منطقه سيستان در سال بيش از ۲۰۰ روز در معرض باد و طوفانهاي گرد و غباري است.

عضو هيات علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان در پايان گفت: سيستان داراي سه منطقه بحراني فرسايش بادي از قبيل نياتك، جزينك و تاسوكي است.