به گزارش اگری پرس به نقل از فرهيختگان در آخرین جلسه شورای عالی استانها دو ميهمان حضور داشتند؛ محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی برای ارائه گزارش و جواب دادن به دغدغه ها و مشکلات کشاورزان در سطح کشور و حميدرضا طيبی، رئيس جهاد دانشگاهی برای امضای تفاهم نامه ميان جهاد دانشگاهی و شورای عالی استانها به منظور بهره گيری از توانمندیهای جهاد دانشگاهی در عرصه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی شوراها. طيبی اولين سخنران این نشست با اشاره به اینکه شوراها بزرگترین نهاد عمومی غيردولتی کشور هستند و نقش مهمی در توسعه و پيشرفت جامعه ایفا میکنند، گفت: «این تفاهم نامه در حوزه آموزش میتواند تاثيرگذار باشد و افراد شوراها میتوانند با این آموزشها وظایف خود را به درستی انجام دهند.» او همچنين آموزش شهروندی را مهم ارزیابی کرد و افزود: «آموزش شهروندان در قالب سبک زندگی و مهارتهای آن ضروری است.» او همچنين ابراز اميدواری کرد که جهاد دانشگاهی بتواند در حوزه پژوهشی به توسعه اقتصاد شهری کمک کند. مهدی چمران، رئيس شورای عالی استانها هم با اشاره به این تفاهمنامه گفت: «از این به بعد شوراها و جهاد دانشگاهی خدمات متقابلی در حوزه آموزش و پژوهش به یکدیگر ارائه خواهند کرد.» وزیر جهاد کشاورزی هم در صحبتهای خود که نزدیک به یک ساعت و نيم طول کشيد به مشکلات مربوط به حوزه کشاورزی پرداخت. سموم و کودهای کشاورزی، خرید تضمينی محصولات کشاوزی و تامين آب و سيستمهای صنعتی در کشاورزی موضوعاتی بودهاند که حجتی به آنها اشاره کرده است. در انتها چمران از او خواست درباره تغيير کاربریها بهویژه در شهرهای شمالی کشور صحبت کند که حجتی در جواب گفت: «تغيير کاربری و زمينخواری ممنوع است و ما این قانون را بارها ابلاغ کردهایم. با این حال گویا جریانی پنهانی نمیخواهد این موضوع کاملا از بين برود.» چمران با اشاره به مشکلات کمبود آب بهویژه در بخش کشاورزی افزود: «اگر ما آبياری سيستمی را جایگزین سيستم صنعتی نکنيم در کاهش مصرف آب قدمی برنداشتهایم.» او با اشاره به مشکل مهاجرت از روستاها به شهرها که آمار حاشيهنشينی را افزایش داده است، گفت: «امروز حاشيه نشينی از مشکلات اصلی کلانشهر هاست. به همين دليل باید به کشاورزی و ایجاد اشتغال در روستا اهميت ویژه داد.» البته به اعتقاد او خشکسالی و نبود زمين هم از جمله دلایلی است که باعث شده مردم از روستاها به حاشيه شهرها بيایند. به گفته او تا زمانی که اشتغال و توسعه در روستاها به پایداری نرسد چرخه حاشيهنشينی متوقف نخواهد شد. قبل از صحبتهای حجتی و چمران نمایندگان مختلف شوراها از استانهای و شهرها مختلف کشور به بيان مشکلات شهرهای خود در حوزه کشاورزی پرداختند و از وزیر خواستند به آنها توجه کند.