به گزارش اگری پرس,

محمد جواد کرمی رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم صنعتی در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تاثیر حذف یارانه بر کیفیت گندم اظهار داشت:  در سال ۸۹۹،حذف یارانه گندم و آرد، افزایش کیفیت نان را به همراه داشت که در شرایط کنونی با رقابتی کردن بخش به مراتب کیفیت نان افزایش می یابد.

وی افزود: یکسان سازی نرخ و حذف یارانه آرد و گندم رضایت مصرف کننده، تولیدکننده و دولت را در بردارد چرا که تنها راه حل افزایش کیفیت در گرو آزاد سازی نرخ گندم و آرد است.
کرمی ادامه داد: با روی کارآمدن دولت یازدهم علی رغم افزایش هزینه دستمزد و سربار، نرخ نان تغییری نیافته که این امر نانوایان را با چالش هایی روبرو کرده است.
رئیس اتحادیه نانهای حجیم و نیمه حجیم با اشاره به اینکه استمرار روند ثبات قیمت نان کاهش کیفیت را در بر خواهد داشت، بیان کرد: با وجود آنکه نانوایان از جیب خود نمی توانند افزایش هزینه های دستمزد و سربار را متحمل شوند لذا ادامه این روند  کاهش وزن چانه ،کیفیت پایین نان و درنهایت نارضایتی مصرف کنندگان را به همراه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه با آزاد سازی نرخ گندم و آرد، قیمت نان افزایش چشمگیری نخواهد داشت، اظهار کرد:با آزاد سازی نرخ گندم و آرد و فضای رقابتی میان نانوایان، قیمت نان افزایش چشمگیری نخواهد داشت چرا که با اجرای این امر بازار تعیین کننده قیمت است.
کرمی با اشاره به اینکه نرخ نان صنعتی پایین تر از سنتی است، گفت: با توجه به آنکه سال ۹۴، بخشی از آرد و گندم نان صنعتی آزاد شد و به عبارتی در فضای رقابتی با نانوایی های سنتی قرار گرفتند لذا افزایش نرخی را اعمال نکردند چرا که در این صورت افراد گرایش بیشتری به مصرف نان سنتی پیدا می کردند.