رئیس سازمان محیط زیست روز جمعه با سفر به چابهار سایت نگهداری وتیمارداری تمساح پوزه کوتاه (گاندو) در روستای ریکوکش چابهار را افتتاح کرد.