به گزارش اگری پرس، محمدرضا نجیب زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، منطقه آذربایجان‌شرقی، افزود: ارزش مراتع تنها از دیدگاه تغذیه دام و تولید فرآورده‌های دامی و لبنی نیست، بلکه اهمیت آنها از لحاظ یک پوشش مفید است که در تثبیت خاک و جلوگیری از فرسایش عمل می‌نماید.

وی تعیین ظرفیت صحیح مراتع را در حفظ مراتع تاثیرگذار دانست و تشریح کرد: تعیین ظرفیت صحیح مراتع و جلوگیری از ورود دام مازاد در حفظ مراتع تاثیرگذار خواهد بود.

نجیب زاد با اشاره به راهکاری برای حفظ مراتع ادامه داد: حفظ مراتع درپی تقویت و احیای پوشش گیاهی با استفاده از گونه های بومی سازگار با شرایط مرتع را باید در حفظ مراتع عاملی هم تحقق می‌یابد.

وی یادآور شد: حفظ کاربری اراضی را می توانیم در جلوگیری از تخریب مراتع اثرگذار بدانیم.

رييس بخش تحقيقات جنگل و مرتع مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی گفت: منابع طبیعی، نقش زیربنایی برای اقتصاد کشور دارد و زمینه ساز حرکت در جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار است و اگر بخواهیم در آینده جامعه پایداری داشته باشیم باید در جهت احیا و توسعه این منابع ارزشمند بیش از پیش بکوشیم.

وی افزود: نابودی مراتع، تصویری تاریک توأم با فقر، گرسنگی و آلودگی های زیست محیطی را از آینده ترسیم می کند.

نجیب زاده از جنگل‌ها و مراتع به عنوان ثروت ملی کشور گفت و تاکید کرد: منابع طبیعی تجدید شونده (جنگل‌ها و مراتع) ثروت ملی کشور محسوب می‌شوند که فقط به نسل حاضر تعلق نداشته بلکه میراثی است که باید برای آیندگان باقی بماند.