به گزارش اگری پرس, وزیر جهاد کشاورزی از برنامه این وزارت برای ایجاد سازوکارها و نهادهای مدیریت پس از تولید و بازار محصولات کشاورزی خبر داد.

به گزارش ایانا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی در مراسم بهره برداری از مجتمع گلخانه ای ۱۱,۷ هکتاری در رودان استان هرمزگان با اشاره به انکه ایجاد مجتمع گلخانه ای امین پردیس علاوه بر آثار اقتصادی نظیر اشتغال و در آمدزایی، آثار و نتایج بسیار ارزشمندی در حوزه اجتماعی دارد،اظهارداشت: احداث چنین مجتمع هایی موجب تغییر نگرش و رویکرد مردم منطقه در روی آوری به کشاورزی اقتصادی و تجاری خواهد شد.
وی با بیان این که این تغییر رویکرد در مردم از عوامل اقتصادی برای دستیابی به کشاورزی تجاری حیاتی تر است، تاکید کرد: توجه و تمرکز به بازار محصولات کشاورزی همتراز با امر تولید در وزارت جهاد کشاورزی دارای اولویت است.
وزیر جهاد کشاورزی ایجاد ساز و کارها و نهاد هایی مبتنی بر فعالان تولید و برخاسته از متن تولید برای امر پس از تولید و بازار از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد افزود:مدیریت تولید براساس سفارش بازار مبنای کار و توسعه کشاورزی است.