به گزارش اگری پرس به نقل از تسنیم؛ سید جمال مدرسی‌ مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با ارسال نامه ای به علی آبادی فراهانی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران  در باره لزوم ثبت کود و اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی تذکر داد.

وی دراین نامه یاد آور شده است که بر اساس نامه وزیر جهاد کشاورزی در باره لزوم ثبت کود و اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی و   آیین‌نامه ابلاغی او،  ثبت سفارش و ورود کلیه مواد کودی نیازمند به اخذ گواهی ثبت از موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی بوده و ترخیص  این کالا با ارائه گوایه مذکور بلامانع و نیازمند اخذ ثبت و مجوز از وزارت جهاد کشاورزی ندارد.

احتراما پیرو نامه شماره ۹۴/۵۰۱/۵۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۰ و نامه شماره ۹۵/۵۰۲/۵۵۳۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ در خصوص لزوم ثبت کود و اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی (پیوست) و با عنایت به آیین‌نامه ابلاغی وزیر محترم جهاد کشاورزی در رابطه با ثبت مواد کودی به استحضار می‌رساند:

«۱- از تاریخ ۱۳۹۴/۵/۲۱ ثبت سفارش و ورود کلیه مواد کودی نیازمند به اخذ گواهی ثبت از موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی بوده و ترخیص کالا با ارائه گوایه مذکور بلامانع و نیازمند اخذ ثبت و مجوز از وزارت جهاد کشاورزی نمی‌باشد.

۲- ترخیص کودهای نمونه که به صورت دستی و به صورت معدود از طریق گمرک فرودگاه وارد و ترخیص می‌شوند، کماکان نیازمند اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی خواهند بود.

خواهشمند است با عنایت به موارد فوق دستور فرمایید در خصوص تایید واردات کود برای ثبت سفاشر از سوی این دفتر در سامانه جامع تجارت بازنگری صرفا مواردی که به صورت نمونه بوده و فاقد گوایه ثبت از موسسه تحقیقات خاک و آب می‌باشند از طریق سامانه جهت تایید ارسال گردند.»

بنابراین گزارش علی علی آبادی فراهانی مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات نیز با ارسال نامه ای به  معقولیمدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه – گمرک جمهوری اسلامی ایران نوشت:

«پیرو نامه شماره ۹۶/۲۱۰/۱۷۱۶۸ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۳ و ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۹۶/۵۰۲/۲۱۰ مورخ ۹۶/۱/۲۸ وزارت جهاد کشاورزی در خصوص لزوم ثبت کود و اخذ مجوز وز وزارت جهاد کشاورزی به آگایه می‌رساند:

۱- از تاریخ ۱۳۹۴/۵/۲۱ ثبت سفارش و ورود کلیه مواد کودی نیازمند به اخذ گواهی نثبت از موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی بوده و ترخیص کالا با ارائه گواهی مذکور بلامانع و نیازمند اخذ ثبت و مجوز از وزارت جهاد کشاورزی نمی‌باشد.

۲- ترخیص کودهای نمونه که به صورت دستی و به صورت محدود از طریق گمرک فرودگاه وارد و ترخیص می‌شوند، کماکان نیازمند اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی خواهند بود.

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ گردد.»