جواد وفابخش در نشست طرح الگوی کشت کشاورزی در قزوین افزود: در این رابطه باید با فرهنگ سازی و گفتمان اهداف را پیش برد .
قائم مقام معاونت زراعت و مجری طرح الگوی کشت وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد: الگوی کشت بر اساس ویژگیهای آب و هوایی و خاک شناسی محصول هر منطقه باید به اجرا دربیاید.
وی اضافه کرد: سیاست های الگوی کشت در حوزه آب و خاک ، مدیریت مزرعه و عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی اجرا می شود.
این مسئول وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با این این طرح توضیح داد: الگوی کشت، تعیین هدفمند نوع محصول ، مکان تولید و مقدار آن در بازده زمانی مشخص است که به صرفه جویی در منابع آب و استفاده بهتر از منابع خاک کمک می کند.
وی در ادامه به نقش تشکل های بخش کشاورزی در اجرای سیاست های وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و افزود : باید از ظرفیت تشکل ها برای اجرای طرح الگوی کشت نهایت بهره را برد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز در این نشست گفت : الکوی کشت محصولات کشاورزی یکی از راهکارهای مهم توسعه و تقویت بخش کشاورزی است.
نیازعلی ابراهیمی پاک یادآور شد : طرح الگوی کشت محصولات کشاورزی بر اساس تناسب اراضی و وضعیت آب موجود در هر منطقه تهیه شده است .
وی یادآور شد: این طرح هم اکنون در استان قزوین در سطح ۳۵ هزار هکتار از اراضی تهیه شده است.
استان قزوین دارای ۴۸۹ هزار هکتار زمین کشاورزی است.