به گزارش اگری پرس به نقل از خبرگزاري آريا- اگرسازمان برنامه و بودجه بيمه کشاورزي را کمک مي کرد باغداران خسارت ديده شمال كشور به خاک نمي نشستند.بيمه کشاورزي درايران سابقه اي به اندازه انقلاب اسلامي دارد وتشکيل آن از شوراي انقلاب کليد خورد،اين صندوق براي حمايت از بخش کشاورزي در بانک کشاورزي تشکيل شد ودرسه دهه حيات خود توانسته است خسارات بسياري را جبران و ادامه  توليد غذا را در کشوردر پي داشته باشد.
پولي که بيمه کشاورزي از مردم براي بيمه محصولات آنان مي گيرد، حق بيمه نام دارد که حدود ربع آن را مردم ومابقي را دولت بايد( مانند اکثر جاهاي جهان که دولت ها به عنوان موضوع ملي وحاکميتي ازبيمه کشاورزي براي استمرار توليدغذا حمايت مي کنند به عنوان حق بيمه سهم بيمه گذار بپردازد )متاسفانه درسال هاي اخير ياپرداخت نمي شود ويا علي رغم درج در قانون بودجه با تاخير چندين ماهه و درد سر زياد پرداخت مي شود که موجب نارضايتي بيش از يک ميليون کشاورز و دامدار و باغدار را فراهم کرده است.
همين تاخير و تعلل درپرداخت حق بيمه سهم دولت موجب شد بيشتراز۸۰ درصد از باغداران شمال که شاهد مرگ سفيد وخاموش درختان خود بودند؛ به دليل نداشتن پوشش بيمه اي که ناشي از بد عهدي  سازمان برنامه وبودجه درپرداخت حق بيمه سهم خود بود اکنون  برخاکستر سپيد ناکامي بنشينند.
سوال اين گزارش از رئيس محترم سازمان برنامه وبودجه اين است که چرا عليرغم اقدامات مفيد بسياري که دولت درزمينه هاي مختلف انجام داده ودرجاي خودشايسته تقدير است، به مقوله مهم امنيت غذايي وتامين حق بيمه سهم دولت که درقانون بودجه نيز به تصريح آمده است بي اعتناست.
اکنون افکار عمومي درانتظار اعلام تامين اعتبارات بيمه کشاورزي آنچنان که درقانون بودجه آمده است يعني هزار و سيصد و پنجاه ميليارد تومان ونيز پرداخت خسارات بيش از هشتصد ميليارد توماني معوق سال زراعي گذشته هستند.

منتظر پاسخ جناب آقاي دکتر نوبخت هستيم.