به گزارش اگری پرس,

کل ریزشهای جوّی ایران از ابتدای سال آبی جاری (اول مهر ۹۵) تا پایان روز گذشته (دوم بهمن) بالغ بر ۵۶ میلی‌متر است. ثبت ۵۶ میلی‌متر بارش در سال جاری در حالی است که مقدار بارش‌ها در مدت مشابه سال گذشته ۱۲۸ میلی‌متر ثبت شده که مقایسه این دو رقم، نشان‌دهنده کاهش ۵۶درصدی بارشها در سال جاری است.

همچنین میزان بارشهای ایران در مدت مشابه در ۴۸ سال گذشته (درازمدت) به‌طور متوسط ۹۹ میلی‌متر بوده که در مقایسه با میزان بارشهای سال جاری، از کاهش ۴۳درصدی بارش‌ها در سال آبی ۹۶۶ ــ ۹۵۵ حکایت دارد.
حجم بارش‌ها از ابتدای مهرماه ۹۴ تا پایان روز دوم بهمن ماه سال گذشته ۲۰۹ میلیارد و ۲۹۹ میلیون مترمکعب بود اما در مدت مشابه سال جاری حجم بارش‌ها با کاهش ۱۱۶ میلیارد و ۳۷۹ میلیون مترمکعبی، به ۹۲ میلیارد و ۹۲۰ میلیون مترمکعب رسید.
در ایران ۶ حوضه اصلی آبریز داریم که شامل حوضه آبریز دریای خزر،‌ حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان، حوضه آبریز دریاچه ارومیه، حوضه آبریز فلات مرکزی، حوضه آبریز مرزی شرق و حوضه آبریز قره‌قوم است.
در حوضه آبریز دریای خزر از ابتدای سال آبی جاری تا امروز ۱۴۷ میلی‌متر بارش ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی ۳۳درصدی و نسبت به متوسط درازمدت کاهشی ۱۱درصدی داشته  است.
در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان از ابتدای سال آبی جاری تا امروز در مجموع ۸۴ میلی‌متر بارش ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی ۶۴درصدی و نسبت به متوسط درازمدتکاهشی ۵۱ درصدی داشته است.
در حوضه آبریز دریاچه ارومیه از ابتدای سال آبی جاری تا امروز در مجموع ۸۲ میلی‌متر بارش ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی ۴۱درصدی و نسبت به متوسط درازمدت کاهشی ۱۵درصدی داشته است.
در حوضه آبریز فلات مرکزی از ابتدای سال آبی جاری تا امروز در مجموع ۳۰ میلی‌متر بارش ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی ۵۷درصدی و نسبت به متوسط درازمدت کاهشی ۵۰درصدی داشته است.
در حوضه آبریز مرزی شرق از ابتدای سال آبی جاری تا امروز در مجموع ۵ میلی‌متر بارش ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی ۸۵درصدی و نسبت به متوسط درازمدت کاهشی ۸۳درصدی داشته است.
در حوضه آبریز قره‌قوم از ابتدای سال آبی جاری تا امروز در مجموع ۱۹ میلی‌متر بارش ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی ۶۷درصدی و نسبت به متوسط درازمدت کاهشی ۶۶درصدی داشته است.