به گزارش اگری پرس؛ بر اساس آمار گمرک در سال ۹۵ قریب به ۵۳۰  تن روغن زيتون بكر، به ارزش دلاری   ۱۵۸۱۷۱۵ و ارزش ریالی  ۴۷۸۴۶۱۳۹۲۶۴ وارد کشور شده است.
کشور اسپانیا  با صادر کردن  ۱۶۴  تن  روغن زيتون بكر ، به ارزش دلاری ۵۸۶۷۹۱ و ارزش ریالی  ۱۷۷۷۵۸۸۳۹۰۱ و همچنین  کشور ایتالیا با صادرات بیش از  ۹۱تن  روغن زيتون بكر ، با ارزش دلاری   ۳۲۴۵۶۷ و ارزش ریالی  ۹۸۰۶۰۳۱۹۶۳ جزو کشورهایی هستند که این محصول را به ایران صادر می کنند.

ماه کشورطرف معامله وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
۲ ايتاليا ۲۰۸۸۵ ۳۶۵۸۸۳۶۷۲۰ ۱۲۰۹۶۵
۲ ايتاليا ۹۲۳۳ ۱۲۱۷۷۴۴۶۴۰ ۴۰۳۲۰
۳ آذربايجان ۴۰۰۰۰ ۱۲۱۱۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰
۳ اسپانيا ۸۴۰۰۰ ۹۶۱۹۷۸۰۲۹۵ ۳۱۷۶۴۲
۳ اسپانيا ۴۲۰۰۰ ۴۶۰۴۲۷۵۲۰۰ ۱۵۱۹۱۱
۳ ايتاليا ۲۲۰۱۶ ۱۳۶۵۹۹۷۷۹۷ ۴۵۲۶۳
۳ جمهوري عربي سوريه ۱۵۶۰۰۰ ۱۱۳۸۱۶۴۹۶۰۰ ۳۷۶۷۲۶
۳ جمهوري عربي سوريه ۶۶۸۰۰ ۶۵۷۰۵۹۶۰۰۰ ۲۱۷۱۳۸
۱ امارات متحده عربي ۱۸۱۰ ۱۱۶۸۸۸۷۶۰ ۳۸۶۳
۱ ايتاليا ۳۹۷۰۲ ۳۵۶۳۴۵۲۸۰۶ ۱۱۸۰۱۹
۱ جمهوري عربي سوريه ۹۲۰۰ ۹۸۴۰۸۹۰۴۰ ۳۲۶۳۰
۴ اسپانيا ۳۸۷۷۹ ۳۵۵۱۸۲۸۴۰۶ ۱۱۷۲۳۸