به گزارش اگری پرس؛

طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در ۱۰ ماه منتهی به دی ماه امسال بیش از ۱۶۶ تن ید از کشور صادر شده است.

ارزش دلاری این میزان صادرات ۲۶۶۶۰۰۰  و ارزش ریالی آن ۸۲۹۵۵۴۴۲۰۰۰  بوده است.

ماه کشورطرف معامله وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
۱ چين ۱۸۰۰۰ ۱۲۵۲۷۶۴۰۰۰۰ ۴۱۴۰۰۰
۲ چين ۱۰۰۰۰ ۶۶۶۵۱۲۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰
۶ چين ۴۰۰۰۰ ۱۴۹۴۴۸۰۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰۰
۶ ايتاليا ۲۰۰۰۰ ۸۶۳۵۲۱۲۰۰۰ ۲۷۶۰۰۰
۶ هند ۱۰۰۰۰ ۳۷۳۶۲۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰
۷ چين ۱۸۰۰۰ ۹۶۵۸۸۹۰۰۰۰ ۳۰۶۰۰۰
۷ ايتاليا ۲۰۰۰۰ ۱۰۷۳۲۱۰۰۰۰۰ ۳۴۰۰۰۰
۷ تركمنستان ۲۰۰۰۰ ۱۰۷۱۵۷۸۰۰۰۰ ۳۴۰۰۰۰
۷ هند ۱۰۰۰۰ ۵۳۳۹۷۰۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰