به گزارش اگری پرس؛ سید احمد طاهری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل اظهار کرد: برای توسعه و به روز بودن اطلاعات، سومین برنامه سایت دهکده الگویی در روستای پایین گنج افروز از توابع مرکز جهاد کشاورزی بابلکنار شهرستان بابل برگزار شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل در این باره گفت: حاصلخیزی خاک به عنوان کلید امنیت غذایی و کشاورزی پایدار و افزایش تولید در واحد سطح مهمترین راهبرد در امر کشاورزی است تا تمامی عوامل مؤثر در تولید بکار گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: عدم آزمون خاک و مصرف نامتعادل کودهای شیمیایی و عدم استفاده بهینه از آنها از عواملی هستند که در آلودگی محیط زیست و کاهش بازدهی تولید نقش دارند.

طاهری خاطرنشان کرد: مدیریت و بهره برداری صحیح از سیستم آبیاری، راهکارهای صحیح مصرف آب، محلول پاشی کودهای تقویتی، پیشگیری از بیماری های درختان مانند کنه نقره ای و ملانوز مرکبات از مهمترین موضوعات آموزشی بود که فراگیران به آن پرداختند.