به گزارش سازمان بسيج مهندسين کشاورزي و منابع طبيعي،

رشته‌های حقوق علوم کشاورزی و محیط زیست متکی بر یک سری اصول هستند که از آن‌ها با عنوان خانوادۀ اصل هوشیاری یاد می‌شود. در میان این اصول، اصل احتیاط دارای اهمیت ویژه و کاربرد فراوان است. این اصل که منشأ تعهدات و الزامات متعدد برای مسئولان عمومی و فعالان بخش خصوصی در این حوزه‌هاست، در متون حقوقی متعدد بین‌المللی و ملی وارد شده و به‌طور مرتب محل استناد رویۀ قضایی است. تعیین مفهوم و چارچوب حقوقی این اصل و نیز روند استقرار آن موضوع این نوشته است که برای گشایش پژوهش‌های بیشتر و بهتر در رشته‌های یاد‌شده به عرصۀ پژوهش عرضه می‌شود.

کلیدواژه ها: آیین‌نامۀ ۲۰۰۲/۱۷۸ پارلمان و شورای اروپا؛ اصل احتیاط؛ اصل پیشگیری؛ امنیت غذایی؛ جنون گاوی؛ خطر؛ ریسک؛ محصولات تراریخته؛ محیط زیست؛ معاهدۀ ریو ۱۹۹۲؛ موافقت‌نامۀ بهداشت و بهداشت گیاهی سازمان تجارت جهانی ۱۹۹۴م

نویسنده:

علیرضا محمدزاده وادقانی: دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی – دوره ۴۵، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۴٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. 

منبع:فارس