به گزارش اگری پرس؛

طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در ۱۱ ماه منتهی به بهمن ماه امسال بیش از ۳۴ هزار و ۶۲۲  تن انواع حيوان زنده از کشور صادر شده است.

ارزش دلاری این میزان صادرات ۱۷۲۶۷۸۶۷۵  و ارزش ریالی آن  ۵۳۶۳۷۱۹۰۴۲۶۸۵  بوده است.

ماه کشورطرف معامله وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
۱ عمان ۳۱۶۶۲۰۵ ۴۷۸۳۹۴۱۸۵۱۵۰ ۱۵۸۱۱۰۲۵
۲ امارات متحده عربي ۱۹۰۰۰۰ ۲۸۸۰۲۵۵۰۰۰۰ ۹۵۰۰۰۰
۲ عمان ۴۰۴۷۴۷۰ ۶۱۳۳۸۷۸۴۹۱۱۰ ۲۰۲۲۶۸۹۰
۳ عمان ۵۵۴۰۳۶۰ ۸۴۱۴۵۳۷۵۷۰۰۰ ۲۷۶۳۳۴۵۸
۴ عمان ۲۹۸۲۵۳۵ ۴۵۸۳۵۸۷۱۵۲۷۵ ۱۴۹۲۰۰۵۶
۴ قطر ۳۸۳۵۶ ۵۶۵۶۲۷۱۶۰۰ ۱۸۳۸۰۰
۵ عمان ۴۸۱۹۵۲۰ ۷۴۶۲۸۰۴۶۵۷۲۵ ۲۴۰۸۷۸۵۱
۵ قطر ۵۵۴۰۰ ۸۶۰۶۶۶۷۰۰۰ ۲۷۷۰۰۰
۶ امارات متحده عربي ۴۲۰۰۰ ۶۶۸۶۹۸۵۰۰۰ ۲۱۵۰۰۰
۶ عمان ۲۸۳۲۷۶۰ ۴۴۱۴۲۸۵۶۶۸۰۰ ۱۴۱۵۹۸۰۰
۶ قطر ۵۸۰۱۰۰ ۹۰۱۸۷۰۳۴۵۰۰ ۲۸۹۱۵۰۰
۷ امارات متحده عربي ۸۷۰۰۰ ۱۳۷۱۷۳۳۵۰۰۰ ۴۳۵۰۰۰
۷ عمان ۱۸۵۳۶۵۰ ۲۹۱۹۴۵۶۱۴۱۰۰ ۹۲۶۸۲۵۰
۷ قطر ۵۴۵۸۹۰ ۸۰۷۷۹۱۵۲۷۰۰ ۲۵۶۲۹۵۰
۷ كويت ۲۰۴۰۰ ۲۹۸۱۹۷۰۰۰۰ ۱۰۲۰۰۰
۸ امارات متحده عربي ۹۹۰۰۰ ۱۵۷۳۱۰۶۵۰۰۰ ۴۹۵۰۰۰
۸ قطر ۴۷۵۳۳۰ ۷۵۴۹۵۸۳۶۲۰۰ ۲۳۷۶۶۵۰
۹ عراق ۱۰۵۰۰ ۱۶۸۳۶۷۵۰۰۰ ۵۲۵۰۰
۹ عمان ۲۵۹۵۲۹۰ ۴۱۲۰۱۹۵۲۰۰۷۵ ۱۲۸۲۱۴۵۰
۹ قطر ۴۹۳۰۵۰ ۷۹۱۳۱۸۸۲۰۰۰ ۲۴۶۴۶۵۵
۱۰ امارات متحده عربي ۵۰۰۰۰ ۸۰۹۲۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰
۱۰ عمان ۲۷۱۵۲۴۳ ۴۳۹۰۸۳۶۳۸۷۰۰ ۱۳۵۷۶۲۱۵
۱۰ قطر ۳۵۳۹۷۰ ۵۷۳۶۳۳۱۴۵۰۰ ۱۷۷۴۴۷۵
۱۱ امارات متحده عربي ۲۵۵۰۰ ۴۱۲۶۴۱۰۰۰۰ ۱۲۷۵۰۰
۱۱ عمان ۹۴۲۵۰۰ ۱۵۲۵۱۳۰۱۲۵۰۰ ۴۷۱۲۵۰۰
۱۱ قطر ۶۰۶۳۰ ۹۸۱۱۳۱۹۷۵۰ ۳۰۳۱۵۰
منبع:باشگاه خبرنگاران